Bygdelista i Sigdal er bekymret for sterkt stigende driftsutgifter og har spilt inn ti punkter for budsjettet 2021 og for handlingsprogrammet 2021–2024.

1) Bunnfradraget i eiendomsskatten tas ikke bort, det gir reduksjon av inntekter på 5,9 millioner kroner.

2) Sigdal kommune må få kontroll på sterkt stigende driftsutgifter for å gjenvinne kraften til å satse på en positiv utvikling. Budsjettet gir et driftsunderskudd på 3,5 millioner kroner. Dette dekkes opp ved å bruke av oppsparte midler (fond) til drift.

Det er ikke i tråd med det krav sentrale myndigheter har satt for sunn økonomi.

Total ramme for planområdene reduseres derfor med tre prosent, tilsvarende 7,3 millioner kroner.

Hovedutvalgene får ansvar for omstilling i sine planområder. Formannskapet har ansvaret for planområde 1 og 2. Dette arbeidet gjennomføres i januar og februar 2021. Kommunestyret foretar budsjettjustering og endelig «fordeling» mellom planområdene i mars. Samtidig settes det nye rammer for 2022–2025. I arbeidet vurderes også investeringer, finansiert gjennom låneopptak, kritisk.

3) Det er nødvendig med en offensiv satsing på nye boligfelt, spesielt i nedre del av bygda. I tillegg til ubrukte midler til «Boligutvikling Nerstad-området» på en million kroner, settes det av en million kroner ekstra til samme formål. Arbeid med reguleringsplaner på Nerstad og reguleringsplan for Eggedal settes i gang. Bevilgning: 400 000 kroner.

4) Kommunestyrevedtak ved budsjettbehandling for 2020: Det skulle utarbeides sak om konseptet «Leie til eie». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, bank og utbygger som gjennomføres med suksess i noen kommuner. Det gjør det enklere for unge å komme seg inn i boligmarkedet. Vedtaket er ikke fulgt opp. Det må skje i 2021, gjerne i forbindelse med bolig-satsing i Nerstad-området

5) Bevilgning til videreføring av Sigdal Utvikling økes med 250 000 kroner. Det vurderes om Sigdal Utvikling også kan bistå i arbeidet med boligutvikling.

6) I en situasjon der kommunen må redusere driftsutgiftene, og det i budsjettforslaget reduseres 6,6 stillinger innen skole fra høsten 2020, er det et dårlig signal å øke bemanningen i teknisk med mange nye stillinger. Det opprettes ikke ny stilling som kommuneplanlegger. Arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen utsettes til omstillingsarbeidet er gjennomført og vurderes på nytt i budsjett for 2022. Reduksjon: 1 million kroner.

7) Det opprettes ikke ny stilling som byggesaksbehandler nå. Dette vurderes i omstillingsarbeidet.

8) Støtte til løypekjøring Eggedal Turlag trappes ned til 400 000 kroner i 2021. Framtidig støtte (fra 2022-2024) vurderes gjennom omstillingsarbeidet. Det forventes at utbyggere i fjellet nå tar en større del av disse utgiftene. Innsparte midler, 250 000 kroner i 2021, overføres til prosjektet videreføring av Sigdal Utvikling.

9) Prosjekter med egne bevilgninger, ført i driftsbudsjettet, der en må regne med at dette gir årlige driftsøkninger, bør legges inn i rammene for seinere år, fra 2022.

10) I arbeidet med gjennomgang av kommunens drift settes det også fokus på å reversere vedtaket om å utsette avdragstid på lån fra 20–40 år.