Skredsvikmoen har særlige verdier som nærturområde. Det viste geithusingene med stor tydelighet i innspurten av valgkampen da de møtte opp i hopetall i demonstrasjonstog for å markere motstand mot ytterligere nedbygging. Det har over tid skjedd en gradvis nedbygging. Kanskje ikke stå store arealer hver gang – men om man summerer opp de ulike utbygginger blir det etter hvert lite igjen. Vi opplever at det er et felles ønske at de gjenværende arealene i alle fall skal forbli som de er. SV ønsket og ønsker fortsatt at hele området skal forbli avsatt til LNF – Landbruk Natur og Friluftsliv. Det ble det ikke flertall for i behandlingen av kommuneplanen. Den nordre delen, fra barnehagen og nordover, er avsatt til industri og næringsvirksomhet. Vi er imidlertid tilfreds med at vi fikk støtte til å få avsatt som «hensynssone for friluftsliv» den delen av LNF-området som er i kommunal eie.

Der står det: «Hensynssonen omfatter den delen skogen på Skredsvikmoen som i dag er i kommunal eie avsatt som LNF-område. Området er tilgrensende boligområde, barnehage og skole og er et mye brukt nærfriluftsområde. Skogen, som i området primært er furumoer, skal skjøttes med omtanke for friluftsopplevelser med driftsformer primært i form av småflatehogst og mest mulig naturlig foryngelse/frøtrestilling. Planer for løyper, stier for ikke-motorisert ferdsel og andre mindre tiltak tilknyttet friluftsliv skal tilgodesees og gis prioritet i området.»

Og den bebudete fotballbanen vil – om den blir bygget – bli liggende nettopp innenfor denne hensynssonen. Og det kun et halvår etter at hensynssonen ble vedtatt! Man skal strekke strikken rimelig langt for å kunne kalle fotballaktivitet for «friluftsliv». Baneanlegget vil ytterligere ødelegge stisystemet inn på Skredsvikmoen og gjøre den gjenværende delen vanskeligere tilgjengelig.

Den nylig vedtatte kommuneplanen har ikke satt av noe område på Skredsvikmoen til idrettsformål. Forslaget er således i strid med kommuneplanens arealformål. Det betyr at et reguleringsforslag vil måtte ut på utvidet høring, noe som vil medføre at Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og andre overordnede organer vil kunne komme med innsigelser. Jeg vil være overrasket om ikke Statens vegvesen vil sette som rekkefølgebestemmelse at det ikke gis iverksettingstillatelse før kryssløsning mot R35 er på plass.

Dersom det først skal bygges på Skredsvikmoen – Hvorfor ikke beslaglegge en del av arealet som er satt av til næringsformål? Hverken skole eller barnehage har til nå uttrykt noe ønske om å ha en fotballstadion i sin umiddelbare nærhet – som en vegg mot friområdet. Ingen pedagogiske hensyn skulle tilsi det.

Vi vil også utfordre Modum Fotballklubb (MFK) på spørsmålet om hvorfor de i det hele tatt MÅ ha en egen bane? Hvorfor ikke gå tilbake til samarbeidet med Åmot IF, og utvikle DEN banen videre – til beste for begge organisasjoner? Hva var grunnen til at man «flyttet» til Rolighetsmoen?

Hva med et samarbeid med Modum Friidrettsklubb om å ha baneanlegget der? Felles anlegg for fotball og friidrett er det lange tradisjoner for – jeg kan bare nevne Bislett i Oslo og Marienlyst i Drammen. Jeg forstår at et samarbeid kan medføre vanskeligheter – det er ikke sikkert man alltid vil være enige om alt – men slikt må kunne løses gjennom god dialog.

Denne ideen kom opp fordi «noen hadde god tid i romjula». Sitat fra intervju i TV-Modum. Er det sånn å forstå at dersom Fotballklubben sier Hopp – så må politikerne lydig hoppe? Kommunedelplanen for idrett og folkehelse har en handlingsplan for bygging av anlegg. Den ble vedtatt i 12/3 – 2019. Den har ei lang prioriteringsliste, og første prioritet er nå nytt toppdekke for anlegget til Modum Friidrettsklubb, annenprioritet er dagsturhytte for Åmot og omegn fiskeforening. Tredje prioritet er hoppbakke med plast K65. Er det sånn å forstå at disse anleggene og andre på prioriteringslista må vike prioritet – fordi noen hadde for god tid i romjula?

Helt til slutt: Hva vil dette i så fall koste Modum kommune? Vanligvis dekker kommunen 1/3 av kostnadene ved nyanlegg der man søker om tippemidler. Her er det snakk om millionbeløp. Før man i det hele tatt gir tilsagn må hele kostnadsbildet på plass. Det kan ikke være slik at kommunen blindt gir positivt tilsagn til anlegget gjennom aksept for en reguleringsplan – mens regninga kommer til syne flere år etter.

Men uansett: Ligg unna Skredsvikmoen. Ytterligere nedbygging er det ingen som ønsker. Det finnes alternativer!