Arbeiderpartiet mener at posisjonen «har brukt sparekniven brutalt innen helse- og omsorgssektoren», og at dette «rammer de aller svakeste.» Det skriver gruppeleder i Modum Arbeiderparti, Ståle Versland i Bygdeposten 8. desember i år. Dette er feil. Ap vil at det meste skal være som det er. Posisjonen vil at tilbudene innen helse og omsorg skal endres i takt med endring av behov. Det samme gjelder de andre sektorene kommunen har ansvaret for.

Derfor gjør vi følgende grep:

  • Seks døgnplasser på Vikersund Bo- og dagsenter legges om med lavere bemanning og ressursbruk ut fra behov. De legges ikke ned.
  • Ved Geithus Bo- og dagsenter er det gjennomført en fokusering av virksomheten på rusomsorg. Det mener vi er til fordel for brukerne og de ansatte.
  • Det opprettes stilling som fagsykepleier i hjemmebaserte tjenester. Det vil styrke kvaliteten på tjenesten.
  • Det opprettes merkantile stillinger som vil frigjøre fagpersonale for administrative oppgaver og utadrettet kontakt som vil være ansikter som møter innbyggerne. Det vil gi flere «varme hender» for brukerne.
  • Ap vil frede Frydenberg. Vi vil stille spørsmål om det er bedre ressursbruk og om det vil gi et bedre tilbud for brukerne å samle virksomheten på færre steder.

Vi vet at det ved skolene er mange barn som strever med å tilpasse seg en god skolehverdag. Derfor vil vi styrke budsjettene for miljøterapeuter/miljøarbeidere og kontaktlærerstillinger. Det vil gi mer trygghet, bedre helse og livskvalitet – både for elever, foreldre og lærere.

Ap vil gi bedre fleksibilitet i bruken av SFO. Kommunestyret gikk inn for dette i april, mot Ap sine stemmer. Det ble gjennomført fra august, og det er hyggelig at Ap nå er for.

Vi er selvfølgelig enige med rådmannen i forslaget om økt grunnbemanning. Derfor vedtok vi i formannskapet i november å videreføre to millioner kroner til dette. At Arbeiderpartiet også er enig er fint, for det ligger allerede i budsjettet.

Ap kritiserer posisjonen for å foreslå en beskjeden gebyrøkning på vann og kloakk. Modum har dårlig ledningsnett og mangler reservevannkilde. Tilstanden er så kritisk at Modum nesten har bunnscore på kommunebarometeret når det gjelder vann og avløp. Den foreslåtte økningen vil eksempelvis utgjøre 22 kroner i måneden for en storfamilie på seks personer.

«Mange bekker små ...» Dette blir 8,5 millioner kroner til rehabilitering. Dermed legger vi et grunnlag for å begynne et helt nødvendig arbeid for å få opp standarden på høyst nødvendige kommunale tjenester. Også her handler det om å tilpasse ressursbruken til det beste for brukerne – og å gi moingene et drikkevann av sikker og god kvalitet.

Ap vil redde omsorgstilbudet