Det politiske flertallet i Sigdal legger opp til innsparing på 15–16 millioner kroner de neste fire årene. Det vil si i overkant av 20 stillinger. I tillegg legges det opp til å øke eiendomsskatten med seks millioner kroner. Behovet for innsparing bygger på en rapport fra Telemarksforskning, som forutsetter et vesentlig lavere fødselstall enn det Sigdal har i dag. I tillegg forutsetter de at folk vil slutte å flytte til Sigdal.

Vi har behov for å få bedre styring. Kommunen har hatt en vekst i utgiftene til administrasjon som vi ikke har inntekter til. Samtidig som vi har behov for å avsette større ressurser til næringsutvikling, som gjør det enda mer attraktivt å flytte til Sigdal. Å opprettholde lokale skoler og barnehager er ikke minst viktig for å være attraktiv for innflytting.

Telemarksforskning forutsetter i sin analyse at Sigdal vil ha et fødselstall på 21 i året. Det vil si at det om få år bare vil være 63 elever på ungdomsskolen og totalt 210 elever i grunnskolen i Sigdal. Det vil si nærmere en halvering av dagens elevtall. Er det da grunnlag for at Sigdal skal ha en egen ungdomsskole, og er det da rom for mer enn en barneskole i bygda? Det har dessverre ikke vært noen politisk interesse i Sigdal til å diskutere grunnlag for den dramatiske prognosen. Flertallet har bare vedtatt at prognosen til Telemarksforskning skal legges til grunn for den dramatiske nedbemanningen som det legges opp til. I tillegg vil eiendomsskatten måtte økes.

Jeg har utarbeidet alternative prognoser som viser at Sigdal ikke vil få reduksjon i rammetilskuddet framover. Sigdal skal derimot få en sterk økning i rammetilskuddet som følge at det blir flere eldre, enn det som Telemarksforskning legger til grunn i sin prognose. Kommunen har en utfordring i forhold til fødselstallet. Det var 30 det siste året, som nok er litt i overkant av hva vi kan forvente framover, men gjennom de siste 20 årene har det vært en betydelig innflytting til Sigdal. I 2021 er det 9,4 flere elever i hvert årskull i skolen enn det som er født i disse årskullene i Sigdal. Jeg ser ingen grunn til at Sigdal også framover skal være attraktiv å flytte til, både for unge og eldre.

Selvfølgelig kan prognosen til Telemarksforskning slå til, om vi ikke legger til rette for nødvendige utbyggingsarealer. Ikke mist vil det skape usikkerhet om vi begynner styre etter prognosen til Telemarksforskning. Hvor kan vi forvente at det vil være barnehage? Vil det bare bli en skole? Må ungdomsskoleelevene pendle til Krødsherad?

Arbeiderpartiet var det eneste partiet som hadde konkrete forslag til utbyggingsarealer for boliger og næring i den siste kommuneplanen. Vi fikk dessverre bare gjennomslag for noen av våre forslag. Derfor haster det med å komme i gang med en ny kommuneplan. I tillegg til å sikre nødvendig utbyggingsareal rundt de fire tettsteder i kommunen, må vi også åpne opp for spredt boligbygging utenfor tettstedene. For å bygge ut, utenfor regulert område må det søkes om dispensasjon, mens i våre nabokommuner er det åpnet for spredt boligbygging uten å søke om dispensasjon i deler av kommunen. Halvparten av boligbyggingen i Sigdal skjer utenfor tettstedene. Det å få litt luft rundt seg, er viktig for mange av dem som ønsker å flytte til Sigdal. De siste årene er det vel Greenskogen og Eidalsroa som har hatt størst innflytting.

Nå må Jostein slipe sparekniven. Sigdal må driftes bedre med 20 millioner mindre å rutte med