Regjeringspartiene vedtok 15. desember i fjor merverdiavgift på alternativ og komplementærmedisinsk behandling, gjeldende fra 1. januar 2021. Forslaget fra regjeringen hadde kommet midt i sommerferien, med kun en måneds høringsfrist!

Forslaget og det seinere budsjettvedtaket har utløst et stort engasjement hos både pasienter/brukere og terapeuter. Alle er forundret og indignert over at et slikt inngripende vedtak ikke er basert på en utredning og konsekvensanalyse, men blir brukt som en salderingspost i forhandlingene om statsbudsjettet.

I praksis betyr dette 25 prosent dyrere behandling for pasienter og brukere. Et slikt påslag vil påvirke den sosiale profilen i negativ lei. Spesielt bekymringsfullt er dette fordi man vet at de med lav inntekt har gjennomsnittlig større helseutfordringer. Svært mange er i dag avhengig av den helsehjelpen de får hos alternative behandlere, og som de erfarer at det ordinære helsevesenet ikke kan tilby. En redusert bruk grunnet for høye kostnader for den enkelte, vil derfor medvirke til større press på dagens helsevesen. Og det ønsker man vel ikke?

Undersøkelser fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) viser at flere hundre tusen nordmenn bruker denne behandlingstradisjonen jevnlig. En spørreundersøkelse fra samme senter i 2018, viser at 63 prosent mente de hadde fått en bedre helsetilstand ved bruk av alternativ og komplementær behandling. Rapportering om forverring eller bivirkninger var minimale.

De aller fleste organisasjonene som organiserer terapeuter tilknyttet «Lov om alternativ behandling», har gjennom mange år arbeidet for å få til en forskriftsendring vedr. «Registeret for utøvere av alternativ behandling.» Vi mener at fritak for merverdiavgift skal knyttes opp til et faglig kompetansenivå, med basis i hva helseforvaltningen og bransje- og pasientorganisasjonene mener er et forsvarlig nivå av pasienttrygghet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell.

En slik forskriftsendring vil utelukke de terapeutene fra nevnte register som ikke har dokumentert medisinsk kunnskap (anatomi, fysiologi og sykdomslære) i tillegg til fag som omhandler etikk og pasientrelasjon.

Til høsten er det nytt stortingsvalg.
Alle pasienter og brukere oppfordres til å påvirke sine respektive partier i denne saken! Og bruk din stemme på de partiene som er positive til å få omgjort dette vedtaket.

All helsehjelp har til nå hatt fritak for merverdiavgift.
Alternativ og komplementærmedisinsk behandling bør ikke være noe unntak! Det er både meningsløst og ufornuftig å pålegge merverdiavgift på behandlinger hvor formålet er å ivareta egen helse – samtidig som dette vil avlaste det ordinære helsevesenet.