Gå til sidens hovedinnhold

Modumskolen: ressurssituasjonen er prekær, og det er elevene det går utover!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære folkevalgte!

Utdanningsforbundets medlemmer er sterkt bekymret for elevenes muligheter til å få den opplæringen de har krav på, og som vi som Modumsamfunn både trenger og ønsker at de får. Ressurssituasjonen er prekær, og det er elevene det går utover.

Lærerne på SMU har satt søkelys på dette ved å sende dere et brev, men det er ikke bare på SMU dette er en utfordring, dette gjelder alle skolene i Modum.

Alle skolene har elever med særskilte/spesielle behov.

  • noen har behov for spesialundervisning
  • noen har psykiske utfordringer og trenger tett oppfølging
  • noen har medisinske utfordringer som krever bistand
  • noen kommer direkte til norsk skole uten norskkunnskaper og trenger språkopplæring før de kan nyttiggjøre seg annen undervisning
  • og noen trenger bare å bli sett, eller få en ekstra boost for å henge med

Rammen skolene er tildelt strekker ikke til dette!

Skolene sliter med å nå minstenorm for lærertetthet når alle lærerne er på jobb, tre av sju skoler ligger, dette skoleåret, under norm når alle er på plass! Antall elever som trenger spesialundervisning øker år for år, og det finnes ikke vikarressurser igjen i budsjettet til å dekke opp fraværet i arbeidsgiverperioden.

Det er fravær på skolene, til tider et ganske stort fravær. I yrker hvor man jobber tett på barn og unge, er man utsatt for smitte, da blir man syk. Ansatte i skolen har barn som blir syke, da må de være hjemme med dem. Det er også noe møter og kurs som foregår mens elevene er på skolen, selv om dette prøves å begrenses. Dermed er det ofte færre lærere på jobb enn det minstenorm for lærertetthet tilsier at det skal være.

Ved fravær omdisponeres først:

  • Den læreren som skulle hjulpet elever som har utfordring, men ikke har vedtak jfr. § 5-1 i opplæringsloven, det som kalles styrking eller tidlig innsats. Dette har skolene så lite ressurser igjen til, at det monner ikke.
  • Deretter omdisponeres den læreren som skulle gjort det mulig å dele klassen i to i praktisk estetiske fag. Men dette har også skolene så lite ressurser igjen til, at det holder ikke.
  • Da omdisponeres også den læreren som skulle hatt spesialundervisning med elever som har vedtak om at de trenger det, for å ha utbytte av undervisningen.

For klasser kan jo ikke sitte aleine i klasserommet!

Hovedutvalget for undervisning hadde møte onsdag 13. oktober, der ble sak 111/21 (Orientering om spesialundervisning i skolen) behandlet. Det ble en lang og god drøfting, med mange gode innspill.

Utdanningsforbundet opplever at medlemmene i hovedutvalget både forstår og anerkjenner hvor prekær situasjonen er, men de kan ikke løse dette alene. De må ha alle dere folkevalgte med seg, for at det skal kunne tas grep. Det må gjøres viktige prioriteringer, og det å prioritere noe, vil ofte gå på bekostning av noe annet. Da må dere stå sammen!

Utdanningsforbundet håper dere ser hvor viktig dette e. Ikke bare for dagens elever, men også for framtidens innbyggere. Vi håper dere prioriterer økte rammer til skolene i budsjettet for 2022, og framover. Det trengs en langsiktig plan for satsning på Modumskolen, og den må starte nå!

Kommentarer til denne saken