Dette var alle partiene enige om:

• Utarbeide en felles strategi for bruken av digitale hjelpemidler i hele Modumskolen.

• Rammen for undervisning i budsjettet for 2023 er mindre enn det reelle behov. Det er behov for en langsiktig plan som sikrer tilstrekkelig med ressurser i framtidige budsjetter.

• Starte planlegging av flerbrukshallen i Vikersund slik at planlegging av hallen skjer uavhengig av eventuell ny skole.

• Utrede kostnadene for at bemanningsnormen i barnehagen skal gjøres gjeldende for hele åpningstiden, og øke bemanningen i SFO fra 20 barn per voksne til 15 barn per voksne.

• Utrede et tilbud til de barn som har behov for alternativ opplæring i barneskolen, som skal munne ut i en prosjektsøknad for et forsøksprosjekt. Oppstart og utprøving av tilbud, skolestart 2023.

Disse punktene fra flertallspartiene (Sp, H, Frp, Venstre og KrF) ble også vedtatt:

a) Trygt og godt i barnehager og grunnskolen. Det settes av 400.000 kroner til forebyggende arbeid og eksempelvis alternative opplæringsarenaer med mer blant barn og unge i hele oppvekstsektoren.

b) Utrede en utjevning av uheldige utslag i forbindelse med endring i søskenmoderasjon som fremmes som egen sak i Hovedutvalget for undervisning i løpet av januar/februar. Det settes av inntil 400.000 kroner til dette formålet.