MIDTFYLKET: Statens vegvesen har utarbeidet fire konsepter i forbindelse med KVU for rv. 35 Hokksund – Åmot – Jevnaker.

Konseptforslagene ble torsdag presentert for ordførerne i de berørte kommunene på Tyrifjord Hotell i Vikersund:

1: Opprusting av eksisterende veg.

2: Miljøvennlig transport, som består av bedre busstilbud og stor utbygging av gang-/sykkelvegnettet.

3: Firefelts veg på hele vegstrekningen. 4: Vegnormalstandard, som består av firefelts veg Hokksund – Vikersund og Vekrysset – Nymoen og tofelts veg med 12,5 meter bredde med midtdeler på strekningene Vikersund – Vekrysset og Nymoen – Jevnaker.

Der det er 12,5 meter bred veg bygges det også forbikjøringsfelt som veksler mellom kjøreretningene.

Hvilket alternativ har du mest tro på? Diskutér under saken.

Må være klart til påske
– Når Statens vegvesen skal anbefale det endelige konseptet, som må være klart før påske, vil vi plukke tiltak fra ulike konsept til ett sammensatt, sier prosjektleder Anne-Lise Sæther i Statens vegvesen.

Økt trafikk
Trafikkberegninger som Vegvesenet har gjort viser at ved bygging av god veg på hele strekningen Hokksund – Jevnaker, (konsept 3 og 4), vil trafikken langs rv. 35 øke betraktelig.
– Økningen skyldes i hovedsak at trafikanter vil velge å kjøre rv. 35 i stedet for fv. 285 over Skaret i Lier og /eller E16 Sandvika/Hønefoss, samt at trafikanter vil velge å kjøre rv. 35 i stedet for E18/E6 gjennom/forbi Oslo. Dette kan for eksempel være trafikk mot Gardermoen, sier Sæther.

Hun forteller også at noe av trafikkøkningen vil skyldes nyskapt trafikk og at folk velger andre reisemål enn i dag. Tidligst i 2018

– Når kan byggingen av den nye veien starte?
– Nå skal først KVU’en til behandling i Stortinget. Om den får tilslutning der, må konseptet tas inn i revidert Nasjonal transportplan i 2014. Om det da blir satt av penger til planarbeidet tidlig i perioden, kan byggestart tidligst bli i 2018-19, sier Sæther.

Positivt møte
Ordfører i Modum Terje Bråthen mener det kom frammye godt i møtet .
– Beregningene Vegvesenet har gjort viser at det av samfunnsøkonomiske årsaker er fornuftig å bygge ny rv. 35 fra Hokksund til Jevnaker. Slik jeg oppfattet er det enten alternativ tre eller fire man ønsker å jobbe videre med, sier en tydelig fornøyd, Bråthen.

Da blir det firefelts vei fra Hokksund til Vikersund uavhengig av hvilke av de to konseptene man velger å jobbe videre med. Bråthen har også stor tro på at så lenge samfunnsregnskapet er positivt, så vil regjeringen også gi klarsignal til å legge veien inn i Nasjonal transportplan i 2014.

I en kort kommentar til Bygdeposten, sier Øvre Eikers ordfører Ann Sire Fjerdingstad at også hun synes torsdagens møte var meget positivt.