Det er i et brev til Viken fylkeskommune at Modum kommune kommer med sine første betraktninger, etter at Statens vegvesen i desember la fram sitt forslag til ny trasé for Fv. 287 – eller Sigdalsveien om du vil.

Målet med en ny veitrasé er å avlaste trafikken gjennom Åmot sentrum, og særlig Korketrekkeren og Åmot bru. I alt la vegvesenet fram fem mulige traséforslag, men kun ett av dem ble anbefalt – den såkalt korridor 1C.

Denne løsningen tar av fra Rv. 350 ved Embretsfoss, går i en sving rundt St. Hansberget og inn i en kort tunnel før den fortsetter ned til Kjøreplass.

Berører færre

«Vi mener det foreligger gode argumenter for også å vurdere alternativ 1C med bro over Drammenselva noen hundre meter lenger nord, det vil si mellom ELKO og Modulvegger og inn på Fv. 2832/Eikerveien mellom Midtskogjordet og Modum kabel-TV/Eikerveien 33», skriver Modum kommune i en uttalelse til Viken fylkeskommune, som er veieier.

Bakgrunnen for innspillet er at kommunen mener dette vil gi færre lokale protester, da det berører færre boliger.

– Særlig når vi tenker tilkobling til Eikerveien vil det være ganske mange boliger som blir berørt i området ved Embretsfoss. Her er det mer rom for en veitrasé ved Elko, sier ordfører Sunni G. Aamodt (Sp) til Bygdeposten.

(Saken fortsetter under)

Bolig og næring

De noen hundre meterne kommunen beskriver, vil i praksis si cirka 800 meter. Ordføreren er ikke bekymret for at det blir for langt nord.

– Med bedre vei tror jeg de fleste vil velge denne uansett. I tillegg er det jo slik at ikke nødvendigvis alle skal sørover eller kommer sørfra. Noen både kommer og skal nordover, poengterer Aamodt.

I brevet pekes det på flere fordeler, slik kommunen ser det, ved å legge avkjøringen til Sporpind. Den ene er at dette åpner muligheter for bolig- og næringsutvikling i kommunen.

«Et planfritt kryss som foreslått lenger nord vil kunne muliggjøre utvikling av bolig- og næringsområder på vestsiden av Rv. 350 og nordover. Kryss ved Embretsfoss gir ikke slik mulighet», skriver kommunen.

– Det handler om at når det først skal gjøres noe, ønsker vi å trekke flest mulig positive synergier, sier ordføreren.

Plusser og minuser

Kommunen peker på en rekke plusser ved å flytte avkjøringen lenger nord. I tillegg til de allerede nevnte mener kommunen at dette ene krysset kan erstatte både dagens avkjøring ved Embretsfoss og Åmot nord (Sporpind).

Som minus kommer avlastningen i Åmot sentrum.

«Det er mulig plassering av kryss litt lenger nord kan føre til noe mindre avlastning av Åmot sentrum, men mange av dem som leverer barn til barnehage/skole vil kjøre gjennom Åmot sentrum uansett. Og på den annen side vil krysset plassert lenger nord føre til at mer av trafikken i områdene mot Geithus bruker det og med mindre trafikk på Eikerveien mot Embretsfossløsningen».