Hvordan tar Modum kommune imot innbyggere som klager på kommunale tjenester – for eksempel foreldre med barn som føler utrygghet ved å gå på skolen? Det er et spørsmål ledelsen i Modum kommune må stille seg?

Høsten 2018 og inn mot våren/sommeren 2019 jobbet tre foreldrepar med barn på Vikersund skole intenst med å få gehør for at barna deres opplevde skolehverdagen som ubehagelig, med lite fokus på læring, mye støy, ufint språkbruk for å nevne noe. De forsøkte å si ifra på vegne av egne og andres barn. De legger fram dokumentasjon og de forsøker å gå tjenestevei helt fra grasrota ved kateteret via skolens ledelse, FAU og til daværende undervisningssjef – uten at de opplever at sakene blir tatt på alvor. Etterhvert deltar rådmannen og ordføreren også i møter, uten at det hjelper stort.

Ett eksempel er at det ble møtt med argumenter om at dette ikke var å anse som en varslersak, ettersom de ikke var ansatt i Modum kommune. Inntrykket foreldrene satt igjen med var at skolen og kommunens holdning var at dette kun gjaldt barna til de tre parene til tross for at de viste til at flere opplevde det samme.

Nå foreligger det en rapport fra fylkesrevisjonen som gir foreldrene medhold i mye av det de brakte til torgs. Rapporten konkluderer også med at utfordringene ved skolen var langt mer dyptgripende enn det skolen og kommunens ledelse hevdet. Også ved Buskerud skole ble det ropt varsku fra foreldre. Nå foreligger rapportene om det psykososiale skolemiljøet på Buskerud og Vikersund skoler. Undersøkelsen er gjennomført av fylkesrevisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget i Modum kommune. Saken ble løftet opp på politisk nivå av foreldrene selv og av at Bygdeposten satte søkelys på sakene.

Rapporten, spesielt den om Vikersund skole er intet mindre enn knusende på mange viktige områder. Når Viken kommunerevisjon (VKR) skriver: «VKRs overordnede vurdering er at Modum kommune og Vikersund skole ikke arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene», er det meget sterke ord fra et offentlig revisjonsorgan.

Heller ikke Buskerud skole går fri, men formuleringene fra utvalget er langt mer dempet i omtalen av den skolen. Generelt for begge skolene er knapphet på ressurser et gjennomgangstema.

Her er det verdt å minne om advarslene til den tidligere lederen i hovedutvalget for undervisning, Egil Kjølstad (AP). Han førte en lang kamp for mer ressurser. Det kan virke som han talte for døve ører også innad i eget parti.

Rapportene om de to skolene skal behandles av kontrollutvalget i Modum i et ekstraordinært møte 22. oktober. Utvalget vil trolig sende rapporten til formannskapet og kommunestyret. Det er de som eventuelt må fatte vedtak i denne saken.

Å drive skole er krevende. Vikersund skole slet i lange periode med svært høyt sykefravær og et sentralt spørsmål er selvsagt hvorfor de hadde det? Det kan forklare hvorfor problemene og utfordringene eskalerte. Det er derfor på sin plass å peke på at det ikke bare er skolen som får kritikk. Også Modum kommune må bære sin del av ansvaret. Det gjelder både den administrative ledelsen og den politiske ledelsen.

I juli 2019 felte kommunikasjonsrådgiveren i Modum kommune en knusende dom over Bygdepostens journalistikk i forbindelse med vi skrev flere artikler om kritikkverdige forhold ved Vikersund skole. Innlegget hadde overskriften «Ikke bra, Bygdeposten» Innlegget må sies å være det nærmeste vi har kommet et forsøk på et karakterdrap av avisen og redaktøren i nyere tid. Det får så være. Det er foreldrene som har stått hardest i stormen i denne saken.

Da temperaturen var som høyest i denne saken, var det et påtrykk med ufine kommentarer i sosiale medier som varslerne burde vært skånet for.

Saken brakte også fram konturene av nettverk med innflytelse som ellers ikke er så lett å få øye på i det daglige. De tre foreldreparene sto støtt i stormen selv om det var krevende. De hadde fortjent å bli hørt tidligere. Hadde Modum kommune og skolens ledelse tatt tak i dette og håndtert dette med åpenhet og inkludering, hadde de trolig sluppet å få en rapport som gir dem noen saftige riper i lakken.