Modum kommune har nylig fremforhandlet en ny avtale med Sørøst politidistrikt. Flere ting er løftet opp og forbedret gjennom kommunens prioriteringer i forhandlingene, som for Modums del har vært ledet av ordfører, varaordfører og med lederen for opposisjonen som medspiller.

Med opposisjonsleder Ståle Verslands lange erfaring som polititjenestemann var det selvsagt en styrke å ha ham som medspiller til disse forhandlingene. Ordføreren var en pådriver for å få forhandlingene med et veldig imøtekommende politi i havn.

Det er fremkommet kritikk av den nye politireformen, noe berettiget og noe ikke. Reformen er også ment å møte utfordringene man ser med at kriminalitetsbildet har endret seg. Da må også politi og virkemidler endre seg i tråd med dette. I Modum brukes fortsatt lensmannskontoret i Vikersund, om enn ikke så mye for direkte kontakt med befolkningen som før, men politiet bruker dette som base og dermed har vi i Modum et nærpoliti som raskt rykker ut lokalt.

Det er verdt å nevne et par ting fra den nye avtalen, ikke minst at vi fikk gjennomslag for et tjenestetilbud som sikrer at politiet til enhver tid skal dekke kommunen med god og tilstrekkelig vakt- og beredskapsordning som gir responstid i tråd med gjeldende nasjonale responskrav for politidistriktene. Dessuten sier avtalen at avsnittsleder ved Modum lensmannskontor etter behov kan delta i politirådet. Avtalen skal evalueres i slutten av fireårsperioden.

Med disse tilføyingene i avtalen mener vi Modums befolkning kan føle trygghet for nærhet til et politi med rask responstid. Det er også verdt å understreke den viktige innsatsen politiet gjør i kommunen vår når det gjelder forebyggende arbeid, særlig overfor ungdom, innenfor rusforebygging.