Hva kan vi lære av sakene rundt Vikersund/Buskerud skoler? Forhåpentligvis at unnlatelsessynd ikke er bra?

Alle ansvarlige i Modum kommune fra politisk ledelse i forrige periode med tidligere ordfører i spissen, rådmann, politikere, skolens ledelse, tillitsvalgte, FAU-leder og andre som har snudd seg vekk og ikke tatt problemene på Vikersund skole på alvor virkelig, bør gå i seg selv personlig og tenke over hva de faktisk har vært med på.

Her er det mange voksne mennesker som burde rett og slett skamme seg på vegne av barn og foreldre ved Vikersund skole, Inkludert de nettrollene som skrev negativt om de ansvarsfulle foreldrene som sto fram for å få bedre forhold ved Vikersund skole.

Her er det stor unnlatelsessynd i alle ledd, svært få har brydd seg om hva som har foregått på Vikersund skole gjennom svært mange år.

Saken startet for sju-åtte år siden når det første varselet ble sendt fra FAU ved Vikersund skole og har fortsatt fram til i dag, så saken er ikke ny.

Det tidligere kontrollutvalget har tatt opp forhold ved skolen gjentatte ganger hvor rådmann og undervisningssjef har informerte om at det var tatt grep, uten at disse nevneverdig har virket.

Nå står det svart på hvitt i rapporten fra fylkesrevisjonen, det er slett ikke er lystig lesning, forholdene ved Vikersund skole har absolutt ikke vært bra for mange elever og foreldre.

Denne saken viser hvor viktig et velfungerende kontrollutvalg er i en kommune, ikke minst må politikerne forstå denne betydningen ved å bevilge nok midler til utvalget slik at utvalget får utført sin oppgave til det beste for Modums innbyggere.

En av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å ettergå administrasjonens arbeid i en kommune.

Dette er kanskje en av de hardeste og vanskeligste kampen vi har vært med å kjempe for, i våre ca. 20 år i modumpolitikken. Det at så mange motkrefter jobber imot har vært svært krevende. Mange av disse har uttalt seg til Bygdeposten i brede ordelag, de som måtte ønsker å lese om prosessen finner det igjen der.

I denne saken sto et samlet utvalg fra begge sider i politikken samlet mot all motstand mot å få igjennom en revisjon. Kontrollutvalget satt på samme informasjon som både tidligere ordfører og rådmann (begge deltok på lukkede møter hvor vi fikk skremmende opplysninger) disse opplysningene som kom fra flere hold tilsa at her måtte det eksterne folk inn for å se på forholdene. Hadde rådmannen tatt saken på alvor flere år tidligere kunne kostnaden ved denne revisjonene vært unngått. Når dette over flere år ikke førte fram måtte noe gjøres.

Kontrollutvalget i Modum behandlet i forrige periode flere saker av stor betydning for kommunen, disse viser hvordan rådmannen forvalter sin oppgave ved å være øverste leder i Modum kommune på, at rådmann etter vår mening sliter med og ikke har orden i eget hus. Spesielt kan nevnes dokumentasjoner og avvikshåndteringer.

Vi har tatt med oss lærdom fra gamlelensmann Jan N. Hartz (AP) i vårt arbeid. Hans mantra var; hører du om en sak fra en person – kan du legge den på minne, hører du om samme sak fra to så bør du sjekke opp litt, hører du samme ting fra tre så er det noe i det som blir sagt.

Denne lærdommen har vi tatt med oss, den vil vi anbefale for flere, den fungerer i de fleste tilfeller. Kanskje ved at flere hadde brukt den ville Modum kommune sluppet negativt fokus og omdømme risiko i mange saker som har vært og framtidige saker.