For å sikre en effektiv fremdrift i planleggingen av både E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål som gjelder forholdet mellom de to prosjektene.

- En god samordning mellom vei og jernbane er avgjørende for at fremdriften for de to prosjektene skal bli så effektiv som mulig, i tråd med tidligere forutsetninger fra Stortinget. En slik samordning er også viktig for å ivareta viktige hensyn til kultur, miljø og landbruk i området hvor utbyggingene skal skje, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, i en pressemelding.

Vil hindre kluss

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss.

20. desember i fjor fikk Jernbaneverket i oppdrag å starte planprosessen for Ringeriksbanen.

En endelig kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss nå, kunne ha ført til utfordringer for planleggingen og fremføringen av Ringeriksbanen.

Samferdselsdepartementet har derfor gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne hvordan jernbane og ny vei gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i forhold til hverandre.

Det for å sikre en mest mulig effektiv videre fremdrift av de to prosjektene.

Avklaring innen juni 15. juni

I et brev til de to transportetatene legger Samferdselsdepartementet til grunn at det felles avklaringsarbeidet skal være ferdig innen 15. juni i år.

I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet blir det også vist til at byggingen av Ringeriksbanen – i tråd med Storstingets behandling av Nasjonal transportplan – skal planlegges for tidligst mulig byggestart i perioden 201218-2023.

Med forutsetningen om sammenhengende utbygging av E16 kan det dermed bli mulighet for utbygging av vei og jernbane i samme periode.