Krøderbanen er en del av stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum (KKM). Museumsbestyrer Ellen Sletvold og daglig leder av KKM, Camilla Løkvik Lingaas, har satt seg ned for å analysere den økonomiske situasjonen etter at Krøderbanens største damplokomotiv pådro seg skader for flere hundre tusen kroner søndag.

Resultatet er nedslående. Heller ikke KKM har penger som kan brukes til å få lokomotiv 236 på skinnene igjen.

– Men vi er mange instanser på mange nivåer som prøver så godt vi kan for å samkjøre for å finne løsninger, sier Camilla Løkvik Lingaas.

Søndagens havari er dessuten bare toppen av isfjellet. Under ligger et enormt etterslep på vedlikeholdssiden, i tillegg til at det går mot et generasjonsskifte blant de frivillige ved banen.

– Kompetansen er der, men vi mangler penger, slår hun fast.

Åtte heltidsstillinger

Krøderbanen har i dag totalt fire heltidsstillinger: Sletvold selv, en baneansvarlig, en verksmester og en snekker.

– Men behovet et er totalt 7–8 årsverk i tillegg til sesongarbeidere, sier Løkvik Lingaas.

Uansett om Krøderbanen med tiden får penger til å bemanne disse stillingene, vil det alltid være stort behov for frivillige.

I fjor uttalte Ellen Sletvold til Bygdeposten at Krøderbanen mangler 17 millioner kroner. Dette tallet står også Løkvik Lingaas inne for.

– Thamshavnsbanen, som også er en museumsjernbane, har et driftsbudsjett på den størrelsen, samt langt flere ansatte, sier hun.

– Slik skal det ikke være

Hun sier at museene nå driver for knapper og glansbilder, og at det kun er takket være ansattes og frivilliges ekstraordinære engasjement og innsats at det i det hele tatt går rundt.

– Slik skal det ikke være. Det må mer penger på bordet.

Hvis ikke tror hun KKM kan få problemer med å opprettholde dagens tilbud på grunn av etterslep, vedlikehold, overarbeidede ansatte og manglende ressurser.

– Situasjonen er alvorlig. Den er prekær, slår hun fast.

KKM jobber for tiden med en stor sammenslåing. Innen nyttår skal fem museer i Buskerud bli til ett, og KKM avvikles.

Nytt stormuseum

Det nye stormuseet, som har arbeidstittel «Buskerudmuseene», kommer til å bestå av det som i dag er KKM, Hallingdalsmuseet, Lågendalsmuseet, Hringariki og Portåsen. Dermed vil også Krøderbanen kunne få tilgang på flere fagressurser. Krøderbanen vil dessuten få en særstilling i det nye stormuseet, ettersom det har spesielle behov på drifts- og rapporteringssiden.

– Dette er et steg i riktig retning, og jeg stiller meg 100 prosent bak. Men dette alene løser ikke alt, påpeker Løkvik Lingaas.

– Flere er nødt til å åpne pengesekken hvis man i fullt alvor vil ha profesjonell museumsdrift som skal forvalte vår kulturarv for framtidas generasjoner.

Tidkrevende søknader

– Har Krøderbanen vært flink nok til å søke om midler tidligere?

– Når man ser på hvor tidkrevende søkeprosessene er, både i forkant og etterkant, er det begrenset hvor mye man rekker i tillegg til alle andre arbeidsoppgaver. Ellen Sletvold har min fulle respekt for den innsatsen hun gjør for Krøderbanen, sier Løkvik Lingaas, som understreker at museet allerede har greid å hente ut mange prosjektmidler.

Kronerulling

Museumsbestyrer Ellen Sletvold drar i gang kronerulling.

Krøderbanen må nå i gang med å søke om penger, i tillegg til at museet må sørge for rapportering etter søndagens hendelse. Uansett vil det ta tid å skaffe penger til reparasjonene.

– Ellen hadde imidlertid en idé til et førstehjelpstiltak som vi setter ut i livet straks, forteller Camilla Løkvik Lingaas.

Ideen er en form for kronerulling som er vanlig i England. Krøderbanen skal trykke opp små konvolutter med bilde av lokomotiv 236. På konvoluttene står en kort tekst om at folks vekslepenger kan være et viktig bidrag.

– Disse konvoluttene blir så delt ut til publikum på stasjonsområdene, og så kan de som ønsker, gi et lite bidrag i form av vekslepenger. Dette er enkelt og effektivt, og uforpliktende for publikum, sier Løkvik Lingaas.