Sentrumsutviklingen i Prestfoss har gått med museskritt og knapt nok det de siste årene. Nå vil teknisk sjef Johannes Michielsen og saksbehandler Steinar Strøm ta sjumilsstøvlene på og få fortgang i sentrum.

De to har visjoner for hvordan sentrum skal bli mer attraktivt, og utfordrer nå eiendoms-?utviklere og næringsliv til å sette opp et større bygningskompleks midt i Prestfoss sentrum, der Aslebua ligger i dag.

De ser for seg at bygget kan huse forretningsvirksomhet, offentlige tjenester og leiligheter. Tomta til helsestasjonen kan mulighens også være en del av planen.

Strøm og Michielsen vil ha helhet framfor utvikling stykkevis og delt.

Underjordisk garasje

På en idéskisse har Michielsen og Strøm, med råd fra arkitekt, drodlet fram et torg der parkeringsplassen foran kommunehuset ligger i dag.

På tegningen er deler av parkeringsplassen flyttet under jorden, slik at den ligger på samme plan som fylkesveien, under det planlagte torget.

Så ser de for seg at det kan bygges ei gangbru over fylkesveien til det nye forretnings- og boligkomplekset for å binde hele området bedre sammen.

– Men dette er bare en skisse for å gi en pekepinn om hvilken retning vi har tenkt at dette skal ta. Det er ikke noe krav, og vi er helt åpne for alternativer, presiserer han.

– Det utbyggerne vil, det vil vi også.

Festetomter

Michielsen håper de to tomtene rett overfor kommunehuset vil virke forlokkende på utbyggere.

– Beliggenheten er strategisk og gir god synlighet fra fylkesveien, påpeker han.

Det er Opplysningsvesenets fond som eier begge tomtene, som går helt ned til elva, men kommunen har festekontrakt på 80 år. Michielsen tror ikke dette vil legge noen demper på utbyggingslysten hos potensielle investorer.

Skal skje raskt

Hvis politikerne gir tommelen opp for å legge til rette for denne typen utbygging på kommunestyremøtet neste torsdag, går kommunen raskt ut for å by seg fram for seg eiendomsutviklere. Målet er å få napp i løpet av 2013.

– Vi ønsker at dette skal skje raskt, sier Michielsen.

Aslebua har ligget brakk siden en omfattende vannskade vinteren 2011–2012. Totalt sett har ikke inntektene på bygget dekket inn utgiftene for kommunen.

Michielsen mener det vil være bedre å kreve en komplett nærings- og boligløsning framfor å bare selge Aslebua slik den står i dag.

– Et rent salg vil bare gi en liten og kortsiktig gevinst, mener han.

Strøm og Michielsen vil ikke ta noe på forskudd, men sannsynligheten er stor for at Aslebua vil bli revet ved en utbygging.

– Ofte blir det dyrere å bruke et gammelt bygg, sier de.

Fartsgrense på 40 km/t

Sigdal kommune ønsker seg 40-grense gjennom Prestfoss. Det er Statens vegvesen som bestemmer fartsgrensene, men kommunestyret avgjør om det skal søkes.

I dag fartsgrensen 50 km/t gjennom sentrum. Forslaget er at farten skal reduseres til 40 km/t fra renseanlegget og til og med Prestfoss bru.

Håpet er at dette vil gi større spillerom for utbygging i Prestfoss, ettersom kravene til såkalte frisiktsoner endres.

Det jobbes også med en større sentrumsplan. Denne skal trolig være klar innen sommerferien.