Lokal smittevernforskrift vedtatt i Krødsherad: Tillater trening utendørs for de under 20 år

KORONATILTAK: Politikerne i Krødsherad vedtok enstemmig kommunens nye smittevernforskrift. Den trer i kraft onsdag kl. 18.00.

KORONATILTAK: Politikerne i Krødsherad vedtok enstemmig kommunens nye smittevernforskrift. Den trer i kraft onsdag kl. 18.00. Foto:

I ett ekstra ordinært kommunestyremøte tirsdag kveld var politikerne samstemte om innføringen av en rekke lokale forskrifter for å forebygge ytterligere covid-19 smitte i Krødsherad. Nederst i saken kan du lese forskriften i sin helhet.

DEL

Etter at covid-19 smittetallet har økt voldsomt i flere kommuner den siste tiden, er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smitten av i samfunnet.

Mandag vedtok Modum og Øvre Eiker sine lokale smittevernforskrifter, og tirsdag kveld gjorde politikerne i Krødsherad og Sigdal det samme.

Fem smittetilfeller

Siden koronautbruddet i mars er det registrert fem smittetilfeller i Krødsherad, alle i løpet av de siste ukene.

Enstemmig vedtatt

I kveldens ekstraordinære kommunestyremøte behandlet politikerne en ny lokal forskrift, som har som mål å forebygge ytterligere smitte i kommunen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

– Det var stor enighet om alle punktene i forskriftsforslaget, men det ble gjort en tilføying om at de under 20 år fortsatt skal kunne trene utendørs. Det så sant at de kan holde forsvarlig smitteavstand til hverandre, sier kommunedirektør Stig Rune Kroken.

Kommunestyret ga også formannskapet myndighet til å lempe på smittevernforskriftene, eller oppheve dem når smittesituasjonen tillater det.

Trer i kraft onsdag ettermiddag

– Når trer de nye forskriftene i kraft?

– De trer i kraft allerede fra onsdag ettermiddag klokken 18.00, sier Kroken.

Her kan du se hva politikerne vedtok

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19)

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale avstandsregler skal overholdes.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre

Skjenking og alkoholservering følger de nasjonale retningslinjene. Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde to meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfagligforsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4–1 tredje og femte ledd annet punktum.

Butikker, kiosker, bensinstasjoner og kjøpesentre pålegges å organisere menneskeflyten på en slik måte at det er praktisk mulig å opprettholde en avstand på to meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

§ 3 Plikt til å bruke munnbind

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

Munnbind skal brukes i tros- og livssyns hus der det ikke er mulig å holde en avstand på to meter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ved fysisk aktivitet.

§ 4 Karantene

Innbyggere og besøkende i Krødsherad kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Krødsherad kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig så langt det lar seg gjøre.

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer og lignende.

§ 6 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt: Idrettshaller, samfunnshus og grendehus, svømmehall, ungdomsklubb, kulturskole og bibliotek.

Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett. Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett. Dette gjelder uansett for dem som er 20 år eller eldre.

For barn og unge under 20 år er det unntak der det er mulig å tilrettelegge for hensiktsmessig smittevernavstand og være utendørs. Dette gjelder for dem som bor i Krødsherad.

Når smittesituasjonen tilsier det, har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og unge.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv.ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.

§ 7 Ansvar

Krødsherad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra 11.11.2020 klokken 18.00, og gjelder inntil videre.

Formannskapet gis myndighet til å fatte videre vedtak i forskriften.

Send dine tips og bilder her «

På disse sidene finner du alt stoff om dine hyttedestinasjoner. Sidene er et samarbeid mellom Bygdeposten, Laagendalsposten og Drammens Tidende.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken