Flertallet i kommunestyret i Modum sier nei til at kommunen skal slutte seg til en sertifiseringsordning for livsgledehjem.

Senterpartiets Kristi Skinnes hadde samme dag et innlegg i Bygdeposten på nett. Der sier hun blant annet:

«Jeg undres over motstanden mot å jobbe systematisk med dette i noen politiske partier, men samtidig er jeg ikke overrasket. Jeg tror motstanden skyldes for lite kunnskap om hva det egentlig innebærer å jobbe systematisk, er det bare plunder og heft, eller er det faktisk nyttig?

Alle vi som ikke mener det samme som Skinnes har altså for lite kunnskap! Dette opplever jeg som ganske grovt. Vi kan i mange saker i et kommunestyre har forskjellige oppfatninger. Vi har mange ganger forskjellig kunnskap om sakene. Mange ganger har vi kanskje også samme kunnskap, men vurderer det vi vet og det vi skaffer oss i tillegg, forskjellig.

Det bør vi ha respekt for og det er det som skaper engasjement og er bærebjelken i lokaldemokratiet. I Viken fylke er det pr. i dag fem livsgledehjem. Det ble i kommunestyret i går sagt at Drammen kommune har gått ut av ordningen og at Hole kommune visstnok vurderer det samme. To av de fem livsgledehjemmene i Viken er i Hole kommune. Ut fra Skinnes sitt innlegg må det altså være mye uvitenhet rundt omkring.

I Modum kommune har vi mange ledere, ansatt fordi de har vært vurdert som de beste til oppgavene og lederansvaret de får. De har et ansvar for å følge opp at alle kommunens ansatte gjør det arbeidet de skal gjøre. Modumheimen er hjemmet til alle som bor der. Vi har ansatte som jobber hjemme hos dem. Det krever naturligvis respekt for beboerne og en arbeidsinnsats fra den enkelte som er ansatt hos oss og som ansettes framover.

Jeg følger ikke mye med på Facebook, men ser ofte, svært ofte, bilder fra livsgledeutfoldelse på Modumheimen. Modum Venstre er også opptatt av at alle i kommunen skal ha gode tilbud, uavhengig av hvem som til enhver tid er på jobb. Samtidig ønsker vi mang-foldet det er å ha forskjellige personer. Vi ønsker at den enkelte ansatte kommer med sine erfaringer og kunnskaper, sine gleder og sin optimisme. Vi mener fortsatt at slagordet vi har hatt i mange år skal gis innhold – «Vi strekker oss lenger». Tidligere hadde vi slagordet «Modum kommune skal være en god kommune å bo og virke i.» Vi mener det også – fortsatt.

Les også

Livsgledehjem i Modum – plunder og heft?

Hjemmesiden til livsgledehjem sier noe om hva organisasjonen gjør:

Livsglede for Eldre driver med innovativ tjenesteutvikling innen eldreomsorgen. Vi har utviklet, eier og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem; et systemverktøy som ivaretar de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg. I eldrereformen Leve hele livet står det at Livsgledehjem skal bidra til at alle sykehjem som ønsker det får opplæring, støtte og veiledning til å sette aktivitet og gode opplevelser for den enkelte i system.

Stortingsmelding 29: morgendagens omsorg beskriver Livsgledehjem som en av fem nasjonale strategier for å øke frivilligheten i omsorgssektoren, og frivillighetsmeldinga fra 2019 nevner at Livsgledehjem kan bidra til å forebygge ensomhet blant eldre. Livsgledehjem bygger på det gode arbeidet som allerede gjøres, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs. Livsgledehjem er også et lederverktøy. Med utgangspunkt i livshistoriekartlegginger, kalenderplaner, prosedyrer og rutiner for evaluering og oppdatering bidrar det også til å innfri punkter i lover og forskrifter som forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften

Det står ingen bekreftelse på hva det koster å sertifisere livsgledehjem, vedlikeholde sertifiseringen. Ei heller hvem «vi» er selv om det står skrevet hvem som er i styre og råd i tillegg til hvor livsgledehjem finnes i Norge. I forhold til frivillighet ja så har den vært god på Modumheimen. Omsorg for alvorlig syke var et prosjekt – forkortet TERMIK – som Frivilligsentralen i Modum fikk penger til fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering så langt tilbake som for over 15 år siden. Dette tilbudet ble gjennomført, men avsluttet etter noen år da Modumheimen selv ville ta over driften.

I neste møte i Modum kommunestyre skal vi behandle årsmeldingen for 2021. Hver gang vi behandler årsmeldingen, blir – med rette – ansatte takket for innsatsen de har lagt ned i året som omtales. De har vært med på å gjøre livet som innbygger i Modum så godt de har kunnet.

Tilfredsstillende for alle? Nei, det tror jeg ikke. Det vil alltid være noen – inkludert meg selv – som vil kunne ønske ting annerledes på forskjellige områder innenfor det offentliges ansvar. Dette gjelder i barnehagen, skolen, hele helse- og sosialfeltet. Det gjelder på teknisk sektor og innenfor kultur.

Det er ok syns jeg. Dette kan tas opp med ledelsen i avdelingene, personalavdelingen i kommunen eller politisk gjennom hovedutvalg eller ordfører. Jeg har tillit til de ansatte i kommunen, der den enkelte gjør sin jobb. Vi har av og til prosjekt i kommunen som går på tvers av etater og faggrupper. Det tror jeg er inspirerende for de ansatte som deltar og for de ansatte som ellers får nyte godt av arbeidet.

Det kommer vi til å fortsette med og med begeistringen som følger kommer livsglede. Skinnes påstår at erfaringer som andre som har jobbet med Livsgledehjem har, er at beboere sover bedre og bruker mindre medisiner. I tillegg sier hun at det er lavere sykefravær blant de ansatte.

Dette er ikke dokumentert og jeg har ikke funnet noe på hjemmesiden livsglede.no om emnene.