Kommunebarometeret, utarbeidet av Kommunal Rapport, viser at Modum kommune lander på 317. plass av landets kommuner. Dette er vi ikke fornøyd med.

Tallene er reelle, og jeg har ingen målsetting om å bortforklare disse. Samtidig ser jeg et behov for å si noe om bakgrunnen for tallene. Og ikke minst, hva vi gjør for å klatre oppover denne kommunemålingen.

Resultatene er basert på et utvalg indikatorer. Type spørsmål, og vekting av disse, endrer seg fra år til år. Det kan slå positivt ut, og det kan slå negativt ut.
I fjor kom vi kanskje noe heldigere ut enn inneværende år.

Andre målinger, for eksempel vår egen innbyggerundersøkelse, gir et langt mer positivt bilde av tjenestetilbudet i Modum.

Uansett mener vi Kommunebarometeret er et nyttig verktøy i vårt forbedringsarbeid, og vi jobber systematisk med resultatene for å kunne tilby bedre tjenester. 

 

Samtidig ser vi at mye av det positive som gjøres, er langsiktig arbeid og ikke gir umiddelbare virkninger. Karakternivå i skolene våre er et eksempel på det. Når en skjelner til Folkehelseprofilen, er det også en kjensgjerning at vi i Modum har en del utfordringer innen folkehelse og levekår.
Dette i seg selv gjør at vi i målinger som Kommunebarometeret kommer noe skjevt ut av hoppet. Selv om Modum gjør mye innen folkehelseområdet, vil en ikke se store endringer fra ett år til neste.

Så til resultatene. De tre områdene Modum skårer dårligst på er sosialhjelp, pleie og omsorg og skole. Resultatene innen sosialhjelp viser at valg av indikatorer har mye å si. Som rådmann er sosialhjelp ett av de områdene jeg ofte løfter fram som eksempel på godt forbedringsarbeid. Vi ser at antall unge sosialhjelpsmottakere har sunket drastisk som følge av solid innsats og gode tiltak. Det at flere har fått en bedre start på voksenlivet og klarer seg uten økonomisk sosialhjelp blir ikke fanget opp i denne målingen. Der har man heller har vektlagt stønadslengden på dem som fortsatt er i systemet.
Dette er selvfølgelig noe vi også vil ta tak i.

Innen pleie og omsorg har endrete målindikatorer medført at vi raser fra en plassering blant landets beste til en 344. plass på årets liste. I september måned åpner nye Modumheimen. Alle beboere får enkeltrom med bad. Vi har over flere år tapt poeng og plasser på at vi ikke har hatt dette på plass, og gleder oss til å rapportere bedre tilstander på dette feltet. Ved siden av pleie og omsorg, er det i kommunebarometeret lagt stor vekt på undervisning.

 

Eksamenskarakterer for våre avgangselever veier tungt. Vi har i flere år ligget under landsgjennomsnittet. Det er nå gjort flere tiltak, blant annet vedtatt et styringsdokument for Modum-skolene. Det er også svært gledelig med årets gode eksamensresultater i matematikk på Nordre Modum ungdomsskole. Det har vakt nasjonal oppmerksomhet at lærer og skole har turt å tenke nytt og annerledes. Økt vekt på relasjon og kontakt lærer-elev er et viktig satsingsområde i både skoler og barnehager. I disse dager kurses våre ledere innen oppvekst på dette feltet, noe som gir sterkt håp om økt trivsel, mer læring og dermed bedre resultater.

Det er også gledelig å se at Modum kommune på noen felter skårer høyt blant landets kommuner. Innen saksbehandling er vi nå med i toppsjiktet. Dette etter bevisst satsing over flere år, noe som gir resultater i form av blant annet langt kortere saksbehandlingstid i vår byggesaksavdeling. Plasseringen i Kommunebarometeret viser at både politikere og administrasjon har mye å ta tak i. Samtidig har jeg det bestemte inntrykk av at våre innbyggere i det store og hele synes Modum er en god kommune å bo i.

I det vi ønsker alle våre innbyggere en riktig god sommer, kan jeg legge til en forsikring om at vi jobber hardt for å presentere en langt høyere plassering neste år.

Les også

Ordførers arrogante og respektløs holdning til innbyggerne