Det har snart gått fire år siden forrige kommunevalg, og 11. september får vi vite hvilke partier- og representanter som skal jobbe for innbyggerne i Øvre Eiker fram til 2027.

Samtlige partier vil jobbe for den beste eldreomsorgen, de beste skolene, mangfoldig kultur- og fritidstilbud for alle aldre og tilrettelegge for et rikt næringsliv. Kjære innbygger, det vil alle som driver med politikk, og det er derfor vi engasjerer oss i politikken.

Politikk handler om prioriteringer og hvis noen skal få en større andel av kommunens budsjett, må andre få mindre. Kommunens pengesekk er ikke større eller mindre etter behov, den er dessverre ganske konstant.

Økt skatteinngang og befolkningsvekst er de to faktorene som i størst grad kan, og har økt budsjettet i Øvre Eiker de siste årene. Det finnes et tredje alternativ som heter eiendomsskatt, men for meg og Senterpartiet er det helt uaktuelt.

Senterpartiet har i størstedelen av denne kommunestyreperioden sittet alene i såkalt mindretalls posisjon, og vært avhengig av støtte for å få flertall. Heldigvis har flertallet i hovedsak støttet oss.

Driftsinntektene for 2023 er anslått til 1,7 milliarder kroner. Det er en stor sum, men skal dekke alle kommunens utgifter. Når budsjettet ble vedtatt var det med et overskudd på 5,1 millioner kroner. Det er under Statsforvalterens anbefalte minstekrav, men godkjent fordi kommunen har vedtatt overskudd hvert år i økonomiplanperioden. Samlet overskudd i 4-årsperioden er anslått til 56,1 millioner kroner.

De siste årene har kommunen hatt et overskudd på henholdsvis 32 millioner kroner for 2022, 40,7 millioner for 2021 og 1,2 millioner for 2020. Kommunens fond har fra 2019 økt fra 59 millioner kroner til 153,4 millioner kroner i 2022. Gjelden er nå ca. 69.000 kroner pr. innbygger, mens landsgjennomsnittet er 94000 kroner pr. innbygger. Det vitner om trygg økonomisk styring fra kommuneadministrasjonen, og bevisste politiske prioritering. Det er allikevel helt nødvendig å rigge kommunen for framtidige investeringer, samtidig som lavere gjeldsbyrde gir rom for mer penger til kommunens tjenester.

Politikk handler om prioriteringer og de lange linjer. Vedtak gjort denne perioden vil påvirke langt inn i framtiden, som for eksempel Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt juni 2022 og skal gjelde fram til 2033. Den er, og vil være førende for hvordan Øvre Eiker ser ut i framtiden.

Det samme gjelder vedtak gjort i forrige kommunestyre periode som fortsatt påvirker oss. For eksempel at Øvre Eiker fortsatt skulle være en egen kommune og at kommunen skulle beholde eierskapet i Øvre Eiker energi, nå Elvenett. Jeg er like sikker nå som da på at Øvre Eiker er mest tjent som egen kommune med eget energi selskap.

Øvre Eiker styres trygt – fra administrativt og politisk hold. Får Senterpartiet fornyet tillit til høstens valg vil vi love å viderefører en fornuftig, trygg og langsiktig økonomisk politikk der vi prioriterer alle våre tettsteder – livet leves lokalt.