«Her har rådmannen gjort klare brudd på reglementet og gått utover sin myndighet».

Dette skriver kommunestyrerepresentant Jon Hovland i sitt leserinnlegg «Furulund-vedtaket ga flere spørsmål enn svar», publisert på bygdeposten.no tirsdag 12. desember.

Dette er alvorlige påstander, og jeg finner det naturlig å presisere følgende:

Rådmannen har, i henhold til kommuneloven (paragraf 23, punkt 2) og delegeringsreglementet, et utredningsansvar. Utredning av saken og saksbehandling innebærer at det innhentes nødvendige faglige innspill fra flere i kommunen. Rådmannen skal på dette grunnlag lage et forslag til vedtak, noe som ble gjort også i denne saken.

Systemet er slik at administrasjonen utreder og innstiller, politikerne vedtar, og at administrasjonen iverksetter det politiske vedtaket. Det er sjelden at politisk nivå er med i utredningsarbeidet, selv om vi har tilfeller der dette har vært gjort. 
Administrasjonen har her flere ganger underveis informert politisk nivå om det pågående arbeidet, blant annet på budsjettseminar før sommeren. Det har ikke framkommet noen ønske om at prosessen skulle rigges på en annen måte i denne konkrete saken.

Saken er lagt fram for politisk behandling og vedtak er fattet av kommunestyret på et lovlig grunnlag. Rådmannen har ikke gjort brudd på reglementet og gått utover sin myndighet.