Gå til sidens hovedinnhold

Unge uten arbeid

Artikkelen er over 4 år gammel

En stadig større andel av landets unge er uten arbeid.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samfunnsøkonomene i LO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke er blant aktørene som uttrykker bekymring for denne utviklingen. Spesielt illevarslende er situasjonen blant unge menn, hvor andelen sysselsatte har gått merkbart ned de siste tre årene.

Blant menn i alderen 25 til 29 år har andelen som er i arbeid sunket med ti prosent det siste tiåret. Den kraftige nedgangen her må sees i sammenheng med at flere tar utdanning, at det bli færre jobber hvor det ikke stilles krav til utdanning samtidig som det er stort frafall i videregående skole, særlig innen yrkesfag. Samlet er det rundt 60.000 personer i alderen 30-34 år som ikke er i arbeid. Det tilsvarer 18 prosent av disse årskullene.

Samtidig er det et generelt problem at den samlede sysselsettingsraten går ned, altså antallet i arbeid som andel av befolkningen. De siste tallene fra arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser 130.000 helt arbeidsledige. Det er 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Problemet er at antallet nye jobber ikke holder tritt med befolkningsøkningen.

Fram til for kort tid siden har Norge klart å unngå høy og varig arbeidsledighet blant unge, men nå butter det imot for mange. I tillegg spår Virke at 30 prosent av tradisjonelle arbeidsplasser kan komme til å bli rasjonalisert bort som følge av automatisering og digitalisering. På toppen av dette sliter Norge med en høy andel unge voksne som er delvis uføre og dermed går på ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Forsøk med aktivitetsplikt har vist seg å fungere positivt.

 

Det er bred politisk enighet om at det er for mange unge voksne som står utenfor arbeidslivet. Både Ap og Høyre foreslår å stramme inn på AAP-ordningen, men her lanseres det ulike modeller. AAP skal sikre inntekt i inntil fire år på grunn av sykdom eller skade for dem som har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid. Her er det en viss aktivitetsplikt. I tillegg har regjeringen innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Det er fornuftig at dette nå skal gjelde for hele landet og ikke bare være opp til kommunene å avgjøre. Forsøk med aktivitetsplikt har nemlig vist seg å fungere positivt.

Arbeiderpartiet har lansert et forslag om å gi Nav forsterket plikt til å skaffe unge voksne et arbeid. I ytterste konsekvens skal kommunene pålegges å stille opp med aktuelle jobber i tråd med de unges kompetanse og arbeidsevne. Ap-nestleder Hadia Tajik antyder at det kan være aktuelt med slike jobber innen kultur, idrett, park, anlegg eller på kontor. Også dette er en idé som bør prøves ut.

Men først og fremst må det skapes jobber for unge voksne i det ordinære arbeidsmarkedet.

Kommentarer til denne saken