Innsigelser, merknader og klager og klager på innsigelser og merknader! Uansett om det er en skatepark i Vikersund, ny avkjøring til Sigdal, etablering av solcelleanlegg eller innsigelser mot ørsmå detaljer i en stor plan! Det klages og «innsiges» mye på det meste og det tiltar stadig i styrke! Privatpersoner og offentlige instansers muligheter til å trenere saker er stor. Forleden skrev vi om en sak på Tangen i Vikersund. Der skal det anlegges en skatepark – et samlingssted for ungdom. Den skal ligge ved siden av fotballbanen – der barn og unge har møttes til treninger, kamper og løkkefotball i alle år. Det har vel ikke alltid gått lydløst for seg, men det har ikke blitt ansett for å utgjøre noen fare for andre enn de som har blitt grisetaklet innenfor 16-meteren.

I en tid da inaktivitet blant barn, ungdom, og den øvrige befolkningen for den saks skyld, er ansett å være et stort samfunnsproblem og en fare for folkehelsen, skulle vi tro at det å lage til en skatepark på et område avsatt til idrettsformål burde blitt applaudert av alle. Men den gang ei.

En nabo, som ikke en gang bor fast i området, sendte inn en klage som var så omfattende, ordrik og konspiratorisk at det måtte 39 tettskrevne sider til for å belyse alle tenkelige og utenkelige farer og utfordringer med at ungdom kan møtes for å skate! Om det ikke er norsk rekord, er det i hvert fall modumrekord. Alt fra bekymringer rundt hundens hørsel, lysanlegg som i teorien kan ødelegge det biologiske mangfoldet og frykt for banning og kraftige smell er ført opp i klagen. Andre ankepunkter er fare for synkehull, at skateanlegget kan tiltrekke seg rusmisbrukere og hjemløse og at eldre hundeeiere kan kvie seg for å bruke området på grunn av ungdomsgjenger som samler seg, for å nevne noen av klagepunktene. Det er visst også en potensiell fare for glasskår på en tursti. Til orientering er det ikke registrert en eneste uteligger i Modum. Nattebråk er heller ikke noe stort problem. Skateungdom sover stort sett hjemme i egen seng. Dessuten drikker ungdom sjelden av glassflasker. De drikker energidrikk og den «serveres» på boks.

Det sto ikke noe om faren for at stedet kan egne seg som landingsplass for UFO, slik at små grønne menn kan kidnappe eldre hundeluftere. Det sto heller ikke noe i klagen om at skateparken kan være et potensielt terrormål eller at byggingen vil føre til økt nedsmelting av polene. Så en viss form for anstendighet er det tross alt i «anklageskriftet».

Saker med mange klager som har vist seg å være helt ubegrunnet, er ikke noe nytt i Modum. Hvis vi skal trekke fram kun ett, er det fristende å nevne motorsportbanen på Vestre Spone. Det tok tid å få anlagt dette anlegget, som også er et «ungdomsanlegg». Det var sinte folkemøter også, som man i villfarelsen kunne tro handlet om etablering av et destruksjonsanlegg for radioaktivt avfall. Med en argumentasjonsrekke – som hadde mange likhetstrekk med klagene som ble fremmet mot etableringen av ny kampflybase (F-35 bråker noe forferdelig) – ble det advart mot turområder som ville bli rasert og at ekorn og småspurv ville få varig hørselsskader hvis anlegget ble bygget. I ettertid har det ikke kommet en eneste klage på støy, så langt vi vet. Ekorn og spurven er ikke fordrevet. Da vi skrev om dette - etter at det var kjørt der i månedesvis, var det klagere som ikke engang visste at anlegget var i drift. Vi skal ikke gå i detalj om klagene mot anleggelse av kunstgressbane på Skredsvikmoen. Men hvis det virkelig er så mange som bruker 100-metersskogen der, som klagestøyen kan indikere, blir Hyde Park i London den reneste ødemarken til sammenligning.

Det er en demokratisk rett å kunne mene noe om utviklingen der man bor. Det er bra vi har medbestemmelse, men det må gå en grense et sted.Hvis man har valgt å bosette seg i sentrum, må man samtidig ta med i betraktningen at det vil skje endringer som for eksempel anleggelse av en skatepark på en idrettsplass. Det er også mange som klager på kommunens saksbehandlingspraksis og at ting tar lang tid. Det kan være på sin plass å klage på det også, men til deres forsvar skal alle klager behandles – også de som er på 39 sider. Det tar sin tid.

PS: Vi må derfor være glade for at det som i sin tid skapte Modum – treforedlingsindustrien og Randsfjordbanen – ble bygd i en tid da klaging ikke var så vanlig. Hvis planene om bygging av Drammenselvens Pairfabrikk, Randsfjordbanen eller Embretsfoss fabrikker hadde blitt lansert i dag, ville de nemlig aldri blitt noe av. Det samme gjelder utbygging av vannkraft og riksvei 350 for den saks skyld. Alt dette ville blitt trenert av private og offentlige klagere som til slutt ville gjort at investorene hadde sett seg om etter andre jaktmarker.