Gruppelederen i Sigdal arbeidsparti, Kjell Tore Finnerud står på Sigdal og det politiske flertallet har styrt mot en varslet barnehagekrise. Det politiske Sigdal har styrt mot en befolkningsvekst, Finnerud!

I 2021 hadde Sigdal en befolkningsvekst på 27 personer. Dette er svært gledelig, og skyldes blant annet at kommunestyret har satt boligutvikling høyt på dagsorden. Sandsbråten Panorama, tomter på Flata i Prestfoss, reguleringsplan boligfelt Nerstad og Eggedal er gode eksempler. Disse prosjektene i sum gir Sigdal flere muligheter for å bo i kommunen, som igjen gir tilflytting av innbyggere. Denne befolkningsveksten viser at strategien har lyktes, at man gjennom politiske vedtak kan tilrettelegge for utvikling og vekst. Denne strategien må fortsette!

Ekstra gledelig er det at mange unge flytter til Sigdal og barnefamilier som vil etablere seg, men som en konsekvens av dette er barnehagen i Prestfoss full. Om vi framover skal få flere unge barnefamilier til å bosette seg i bygda vår, må vi som kommune tilrettelegge for barnehageplasser der folk ønsker å bosette seg.

I Sigdal har vi fire private og foreldrestyrte barnehager, kommunen er ingen barnehageeier. Kommunene har dermed ikke full styringsmulighet over den samlede kapasiteten, men skal påse at alle med rett til plass får plass, og at foreldre skal enten tilbys plass i nærmiljø eller i nabobarnehage. Det er viktig å presisere at alle som har rett til barnehageplass, har fått plass!

Selv om vi i Sigdal har full barnehagedekning, er det viktig å se nærmere på det økende behovet for barnehageplasser i Prestfoss. Dette må skje i tett samarbeid og i god dialog med alle de private barnehagene.

Det er nå tatt initiativ til dialog med eierstyrene nettopp for å kartlegge behovene for flere barnehageplasser og muligheter for utvidelse der hvor det er mangel på ledige plasser.

I fjor kom eierstyret og de ansatte i Prestfoss barnehage opp med et initiativ til å etablere en småbarnsavdeling som en satellitt i en kommunal bolig rett ved barnehagen. Dette ønsket ble innfridd av kommunestyret og avdeling Gul ble etablert på kort tid.

Gjennom politiske vedtak har man lagt til rette for boligutvikling og befolkningsvekst, som en del av dette hører også barnehageplasser naturlig inne. Erfaringene fra etableringen av avdelingen Gul i fjor viser at det er politisk vilje til å tilrettelegge for barnehageplasser der folk ønsker å bosette seg, men dette bør og skal skje på initiativ fra de private barnehagene.