Høyres Jon Hovland skriver i sitt leserbrev at han er bekymret for hvordan streik treffer elevene i Modum og legger ansvaret for dette på lærerorganisasjonene. Det siste vil vi komme tilbake til, men først vil vi si at vi er glade for at Jon Hovland som lokalpolitiker engasjerer seg i debatten. Det er viktig! Vi trenger at det politiske miljøet, både lokalt og nasjonalt, bidrar til å finne løsninger på det nasjonale samfunnsproblemet som belyses gjennom denne streiken nemlig at 20 % av undervisningstimene til norske elever gjennomføres av vikarer uten lærerutdanning.

Ingen medlemmer i Utdanningsforbundet Modum ønsker å være ute i streik. Streiken er en konsekvens av langvarig mindrelønnsutvikling. Ved årets lønnsoppgjør var tilbudet lærerne fikk fra arbeidsgiver så dårlig at vi ikke kunne akseptere det. Lærerne er veldig klar over den belastningen streiken gir og vi deler Hovlands bekymring på det området. Men hvor er bekymringen for våre barn og unge til vanlig? Hvor blir det av lovnaden om satsingen på elevene som politikere gjerne går til valg på? Hvem engasjerer seg på vegne av barn og unge som vokser opp i et stadig mer komplekst og krevende samfunn?

En annen og mer varig utfordring vi har i Modum er at mye av opplæringen som tilbys våre barn og ungdommer gis av personer som ikke har lærerutdanning. Kvalifiserte lærere med lærerutdanning i alle skoletimer er en nøkkelfaktor for å gi elevene best mulige vilkår og framtidsmuligheter. Hvis ikke rekrutteringen til læreryrket snur så er framtiden dyster, og ikke bare læreres, men også politikernes og foresattesbekymringer må rettes mot denne utviklingen. Derfor ser vi at streiken er beklagelig, men dessverre helt nødvendig.

Så der er vi helt uenig med Jon Hovland – streiken er for våre barn, både de som går på skolen nå og de kommende generasjoner.

Videre i sitt innlegg skriver Hovland at kommunene har lagt forhandlingene til KS, Kommunens Sentralforbund. KS er kommunenes interesseorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon. De handler på vegne av alle landets lokalpolitikere og er en part i forhandlingene. Pr nå er det brudd i forhandlingene, og KS har også et ansvar for å forhandle ferdig. Det er der Hovland og våre lokalpolitikere har en viktig rolle: ønsker dere at elevene i Modum skal raskt tilbake på skolen så må dere gi beskjed til KS!

Denne gangen ble det streikeuttak i Modum. Det er første gang for oss. Streiken har nå lokalt vart i 4 uker, og det kan føles lenge for både elever, foreldre og streikende lærere. Men 4 uker er relativt sett ganske kort tid. Vi har stor forståelse for at mange elever og foreldre opplever at streiken rammer hardt. Det er dessverre streikens natur. En streik vil alltid ramme en tredjepart. Det betyr ikke at man skal la være å streike når saken man streiker for er berettiget. Streik er en lovlig og regulert aksjonsform og er en del av demokratiet vi skal ta vare på. Det finnes mange land der arbeidere har langt dårligere arbeidsvilkår og hvor streik er forbudt. Slik ønsker vi ikke ha det i Norge.

For at vi skal komme ut av denne streiken må lokalpolitikere og KS anerkjenne betydningen av å halærerutdannede i norske klasserom. Utdanningsforbundet Modum håper at de sentrale parter snart vil komme fram til en løsning begge parter kan leve med, slik at lærere og elever kan møtes i klasserommene igjen. I Utdanningsforbundet er vi klare til å ta ansvar, sammen med KS. Vi håper også at Jon Hovland og alle andre politikere i kommunen tar ansvar og melder fra til KS:

Kom dere tilbake til forhandlingsbordet!