Til politikerne i kommunestyret i Modum.

Tirsdag 14. mars var den store norske barnehagedagen. Slagordet var: «Liten og stor»og temaet var «Betydningen av flere ansatte i barnehagen». Barna i Modumbarnehagene trenger flere ansatte! Flere nære, trygge, omsorgsfulle og kvalifiserte ansatte. Ikke fordi vi som allerede jobber her ikke dekker disse egenskapene. Barnehagene har engasjerte og ansvarsfulle ansatte som ofte legger godviljen til for å skape trygge og gode dager for barna de ikke bare er ansatt for i å ivareta, men også har oppriktig omsorgsfølelse for. Vi har likevel et stort problem. Det er ikke nok av oss gjennom dagen.

Barnehageloven legger denne rammen for bemanning (også kalt bemanningsnorm):

«Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.»

Dessverre gjør økonomi og ressurssituasjonen det slik at det begrepet «minst» stort sett er det nivået barnehagene er bemannet etter. Vi som jobber i barnehage er glade i yrket vår, vi etterstreber daglig å gjøre alt vi kan for at barna, de foresatte, også vi ansatte, har gode og meningsfulle dager i barnehagen. Likevel kjenner vi daglig på ressursmangel og tilkortkommenhet i oppdraget vårt med å skape et trygt og godt barnehagemiljø. Vi erfarer daglig at bemanningsnormen ikke virker etter tallenes intensjon, da mange barn er i barnehagen flere timer enn de ansatte (heltidsplass for barn: 41 timer eller mer i uka).

Barnehagenes åpningstider er på ti timer eller mer pr. dag. De ansatte har 7,5 timers arbeidsdag. Derfor jobber de overlappende vakter til ulike tidspunkt. Da ender vi opp med en kjernetid midt på dagen hvor alle ansatte er på jobb samtidig. Det sier seg selv da at barna ikke har den voksentetthet de bør ha gjennom hele dagen.

Innenfor denne kjernetiden kreves det at ansatte skal utføre oppgaver som er lovpålagte og nødvendige for å opprettholde lovkrav og som sikrer barnehagens kvalitet. Dette er viktige oppgaver, likevel tar de ansatte vekk fra det direkte arbeidet med barna. Eksempler på dette er møter, faglig planlegging og samarbeid, utviklingsarbeid og kursing og ikke minst samarbeid med eksterne faglige ressurser.

I barnehagene gjelder bemanningsnormen i dag i praksis ikke mer enn 15 prosent av ukas åpningstid. Det vil si at i 85 prosent av tiden barnehagen er åpen, så har barna færre fang å sitte på, færre øyne som ser, færre hjerter som bryr seg, færre hoder som tenker og fantaserer. Færre ansatte som sikrer trygghet og sikkerhet, færre som er med å leke eller skifte bleier. Færre som prater med foresatte om hvordan dagen har vært, hjelper til med råd og tips eller er med på å lete etter den viktige kosekluten som må være med hjem.

Når en ansatts arbeidsdag er over, er det fremdeles lenge igjen av dagen. De som er igjen på jobb, skyver seg rundt på den pedagogiske brødskiva og kompenserer for mangelen på kollegaen som ikke lenger er der. Akkurat som skyvepølsa skulle gjøre – gi smak til hele skiva, selv om den var større enn pølsa som lå oppå.

Vi mener at så lenge den gjeldende bemanningsnormen ikke dekker hele åpningstiden og tar høyde for mange av de nevnte oppgavene, så er den ikke til barnas beste.

I desember 2022 vedtok kommunestyret økonomiplan for 2023, hvor det sto bl.a. dette oppført som utviklingsmål for undervisningsetaten:

  • Har gode barnehager og skoler som fremmer barn og unges kompetanse, ferdigheter og holdninger.
  • Gir hjelp så tidlig som mulig.
  • Fremmer livsmestring og god helse hele livet

Et av tiltakene i planen var å utrede kostnadene for at bemanningsnormen i barnehagen skal gjøres gjeldende for hele åpningstiden.

Vi mener at for å oppnå disse målene må vi ha nok kvalifiserte ansatte i barnehagene.

Derfor oppfordrer vi kommunestyret i Modum om å være modige nok til å gjøre hva flere andre kommuner i Norge gjør:

Gjør barnehagene bedre med å vedta at bemanningsnormen skal gjelde for hele åpningstiden og ta høyde for de oppgavene som tar ansatte vekk fra barna.