Nå begynner sigdølingene å merke de første endringene etter at RfD tok over renovasjonsordningen i Sigdal i sommer. Selv om mange av innbyggerne ikke har fått de nye avfallsbeholderne sine ennå, har de møtt krav om at de må sortere avfallet som leveres på gjenvinningsstasjonen. Reaksjonene har heller ikke uteblitt. I sosiale medier og i avisenes kommentarfelt stilles spørsmålet «Hvorfor skal man forandre på det som fungerer?».

Vi i RfD stiller spørsmålet: «Hvor godt fungerer egentlig en renovasjonsordning uten kildesortering?». Selv om det oppleves lettvint, er det ikke spesielt bærekraftig å legge alt avfallet i sorte søppelsekker som sendes til forbrenning. En av de største miljøutfordringene i vår tid er at vi bruker opp ressursene fortere enn jorda klarer å fornye seg. Hensikten med en moderne renovasjonsordning er ikke å bare å kvitte seg med avfall, men å ta vare på de ressursene som finnes.

Alle må bidra hvis vi skal klare miljøkravene

Norge og resten av Europa har satt ambisiøse mål om bærekraft og sirkulær økonomi. For 2020 var målet at 50 prosent av alt husholdningsavfall skulle gjenvinnes til nye materialer. Sigdal oppnådde bare 19 prosent, mens nabokommunen Modum oppnådde 53 prosent. Forskjellen er at Modum har kildesortering og deltar i det interkommunale samarbeidet med Drammensregionen.

Innen 2035 er det satt mål om 65 prosent materialgjenvinning. Målet er bindende for alle norske kommuner, og det kommer stadig økte miljøkrav. For å klare målene må alle bidra. Kommunens ansvar er å etablere systemene, og innbyggerne må sortere og levere avfallet på riktig sted.

Ikke lett å endre vaner

De som er vant til å kaste alt på samme sted må endre vaner. Det er ikke alltid så lett, men å fortsette som før er ikke noe alternativ. Å kaste alt avfall i samme sekk eller konteiner er dårlig utnyttelse av ressursene, lite bærekraftig og fører til økt forurensing. Beslutningen om å innføre kildesortering er helt i tråd med kommunens egen energi- og klimaplan som sier at Sigdal skal utvikle seg til å bli et mer miljøvennlig og miljøbevisst samfunn.

Gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal var kanskje den første endringen sigdølingene fikk merke. Allerede i sommer ble det gjort endringer for å oppfylle krav til helse, miljø og sikkerhet, slik at både kunder og ansatte kan ferdes trygt inne på området. Sorteringsgraden skal økes, og farlig avfall som batterier, malingsspann og elektriske artikler må ikke kastes i restavfallet. Veilederne på gjenvinningsstasjonen har måttet tåle mye kjeft fra kunder som ikke liker å bli minnet om dette. Mange glemmer dessverre hvor viktig dette arbeidet er for å ta vare på miljøet.

Snart starter sorteringen hjemme

Fra 1. desember skal alle innbyggerne begynne å kildesortere avfallet hjemme, og forberedelsene til ny henteordning er i full gang. Dette vil stille krav til oss alle, og mange må nok endre sine daglige rutiner. Matavfall, plastemballasje, papiravfall og glass- og metallemballasje representerer viktige ressurser som kan brukes til å lage nye produkter. Dette er ressurser som går tapt hver gang vi kaster det i restavfallet. Vi vet godt at ikke alle er glade for endringer, men heldigvis er de aller fleste positive. En fersk undersøkelse viser at sigdølingene generelt er positive til kildesortering og ønsker at det skal tilrettelegges bedre for dette.

Sigdals politikere har tatt en ansvarlig beslutning gjennom sitt enstemmige vedtak om å innføre ny renovasjonsordning i kommunen. Dette er et viktig grep for å øke miljøbevisstheten og bidra til bedre ressursutnyttelse. Det er kommunestyret som har tatt beslutningen, og de har gitt RfD oppdraget med å gjennomføre endringen. Dette er et oppdrag vi ser frem til å samarbeide med kommunen og innbyggerne om.

Takk for at du kildesorterer!