Rehabiliteringstilbudet i Modum på kort sikt skal behandles i kommunestyret 31. oktober. I Bygdeposten kommer representantene Versland, Hartz og Norli fra Arbeiderpartiet med flere uttalelser som må svares opp.

LES OGSÅ: Dramatisk kutt i eldreomsorgen

I desember 2019 foreslo Sp, FrP, H, KrF og V å se på rehabiliteringstilbudet opp mot Vikersund bo- og dagsenter og/eller Modumheimen. Vi ønsket å se på dette da det i 2019 var forespeilet 43 millioner kroner i bygningsmessige utbedringer ved Frydenberg. Arbeiderpartiet påstår at flertallet ønsket å utrede nedleggelse. Det er ikke riktig, det er helt feil. Det å stille spørsmål ved noe, er ikke det samme som nedleggelse. Etter snart tre år begynner vi å få svar på det vi stilte spørsmål om i 2019.

Årsaken til at det er snakk om å endre rehabiliteringstilbudet i Modum kommune, i første omgang på kort sikt, handler ikke om bygningsmassen ved Frydenberg i det hele tatt. Det handler om mangel på kvalifisert helsepersonell. Rekruttering av helsepersonell til Frydenberg har vært utfordrende de siste årene, og det er vanskelig å få tak i kvalifisert personell over hele landet. Både Fagforbundet og Sykepleierforbundet er tydelige på at det ikke er greit å bryte Arbeidsmiljøloven for å få turnusene til å gå opp, og de har prøvd alle virkemidler de har de siste årene. Dette vet også Arbeiderpartiet, for det ble informert om dette i hovedutvalgsmøtet i oktober, men brudd på lovverket nevnes ikke. Noe må gjøres, og ved å sende saken tilbake til utredning, ja da går tida – men hvem skal dekke opp vaktene?

Jeg stiller meg undrende til at Arbeiderpartiet mener at vi som har flertallet i kommunen ønsker å skrote alt av opparbeidet fagmiljø når det gjelder rehabilitering. Det å ta innover seg at vi faktisk ikke har personale til å drifte rehabilitering ved Frydenberg slik det gjøres, er et faktum – selv om det er trist. Da må noe gjøres, og løsningene som foreslås nå er på kort sikt. Så må man jobbe videre med de langsiktige løsningene. Å flytte rehabilitering til Modumheimen, er en samlokalisering av fagkompetanse, som kan gi mer styrke og bredde, fordi de ansatte der også jobber med sammensatte utfordringer. Vi har ikke glemt noe vedtak, som Arbeiderpartiet tar opp, men det er faktisk ikke bemanning nok å oppdrive til å ha et faglig forsvarlig tilbud. Har Arbeiderpartiets representanter fått med seg det Fagforbudet og Sykepleierforbundet har sagt?

18 rehabiliteringsplasser er det vedtatt at det skal være ved Frydenberg, men det har i praksis ikke vært slik på en god stund. 12 plasser er blitt driftet det siste året, og belegget er varierende. Overliggere fra sykehuset (pasienter som må bli på sykehuset fordi kommunen ikke kan ta imot dem) er et fåtall, noe som betyr at Modum kommune har hatt kapasitet i tjenesten.

Hvilke endringer står vi overfor? Ved avdeling A0 ved Modumheimen er det ulike kortidsplasser, hvorav fire er lindrende, som vi ønsker å opprettholde. De andre plassene ved denne avdelingen er ulike korttidsplasser, men vi ønsker ikke å legge rehabiliteringen til denne avdelingen. Hvor det skal skje, blir opp til administrasjonen - i samarbeid med de ansatte på Modumheimen - å klargjøre på mest mulig hensiktsmessig måte. Bemanningen skal bli styrket både ved Modumheimen og ved Vikersund bo- og dagsenter, hvor man benytter avdeling G i underetasjen. I tillegg skal det opprettes en pilot med fysio- og ergoterapitjeneste, som rehabiliteringsteam. Hjemmehabilitering, der du får hjelp og veiledning i eget hjem, kan absolutt være veien å gå med tanke på eldrebølgen vi skal møte. Dette har vært en suksess blant annet i Mo i Rana, en kommune med cirka dobbelt så mange innbyggere som Modum.

Forandring må noen ganger til fordi det er nødvendig, selv om det kan være vanskelig

Les også

Eldrerådet reagerer sterkt på forslaget om å legge ned Frydenberg