Norge er inne i ei krevende tid der kostnadene for den enkelte øker. Renta øker, strømprisene stiger til nye høyder og matvareprisene har eksplodert den siste tida. Dette er noe alle nordmenn og moinger kjenner på i det daglige, alle kan kjenne på belastningen og uroen dette fører med seg.

Andelen husholdninger som har lav inntekt i lengre tid er større i Modum enn i fylket og landet som helhet. Vi veit at de som rammes mest av de stigende prisene er de som allerede har lite fra før og som strever med å få endene til å møtes. Det er mange barn og unge som vokser opp under vanskelige kår i disse familiene. Barnefattigdom er en realitet, også i Modum.

Rødt Modum utfordra derfor ordfører og kommunestyre i innbyggernes spørretime i siste kommunestyremøte, på de områdene de har muligheten til å gjøre noe raskt. Vi spurte om ordføreren vil legge fram sak til kommunestyret om følgende strakstiltak:

  • Umiddelbart iverksett Stortingets vedtak som trer i kraft 1.1.23, om at barnetrygd ikke kan beregnes som inntekt i søknad om sosialhjelp,
  • Øke sosialhjelpssatsene i Modum ut over de nasjonale minstesatsene kommunen er pålagt, særlig satsen til mat.

Noe ekstraordinært kommunestyremøte ble vi ikke lovet, men saken skal opp i første møte i hovedutvalget for helse- og sosialsaker. Det er en start, og vi regner med at mange vil følge med på hva politikerne bestemmer seg for.