(Laagendalsposten)

Det er kjent at Senterpartiet og MDG i Kongsberg har gått ut og sagt nei til vindkraft på Skrimfjell, og det er bra at de går ut og sier tydelig nei til dette. Godt å registrere at samtlige partier i Buskerud fylkeskommune har sagt nei til det samme. Så er det et spørsmål om dette faktisk er et nei som de kan stå bak og stå for. Hva skjer dersom et av firmaene som utvikler områder til vindparker bestemmer seg for å søke konsesjon? Det er kjent fra andre steder i Norge at et nei fra kommunen ikke nødvendigvis er et hinder for at utbygging skjer.

Et eksempel på et firma som er aktive innen utbygging av vindparker er Zephyr AS. Per i dag har de 8 vindparkprosjekter, tidligere har de i varierende grad solgt vindparkene videre eller beholdt deleierskap etter at konsesjon er gitt og utbygging startet. Gjennomføring av prosjektene fortsetter uavhengig av hva vertskommunen sier eller mener, se for eksempel på vindparken i Haram, hvor utbygging midlertidig er stanset til kommunens klage er ferdig behandlet. Zephyr ønsket å starte utbyggingen, men ble stoppet av NVE. Hvorfor akkurat dette firmaet er av interesse er selvfølgelig et naturlig spørsmål? Jo dette firmaet er eid 50 % av Øe vindkraft (Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold), 25 % av Glitre energi (50 % Vardar og 50 % Drammen kommune) og 25 % av Vardar vind (Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerud).

Nå skal det nevnes at per i dag, så har Kongsberg bare B-aksjer i Vardar og innehar dermed ikke stemmerett i forbindelse med avgjørelser som tas i firmaet. Buskerud fylkeskommune sitter med A-aksjer og har dermed stemmerett for hvem som sitter i styret i Vardar og dermed også firmaets politikk. Nå er fylkeskommunen snart historie og har i den forbindelse bestemt at deres eierskap i kraftselskaper skal gis til kommunene, men det er trist å se at fylkespolitikerne igjen har sovet i timen i forbindelse med eierskap i Vardar. Med den konsekvens at de gjennom sitt eierskap har latt Zephyr gjennomføre utbygging av vindparker, hvor eierskapet er solgt ut av landet noe som virker som en spesiell politikk for et fylke. Samtidig er utbygginger foretatt mot kommunens ønske i aktuell kommune.

Man kan bare håpe at dette er kunnskap og lærdom de tar med seg inn i Viken, når «kraftselskapene skal utvikles til fellesskapets beste» (Bjørn Tore Ødegården i LP 01.10.19). Hvis ikke kan vi raskt befinne oss i en situasjon hvor vindparker bygges i kommuner i Viken, uavhengig av hva den aktuelle kommunen ønsker. I denne forbindelse er det spennende å høre hva Arbeiderpartiet i Kongsberg mener om vindkraft?

Kongsberg må uavhengig av om de har A- eller B-aksjer ta en aktiv rolle som eier, og må da forholde seg til Vardar og Zephyr med tanke på hvordan firmaene tjener penger og hvilke valg firmaet tar. Kongsbergs politikere har også vært kjent med grunnlaget for Vardar sine inntekter gjennom informasjon fra Vardar til eiere. Kongsberg kommune og da i praksis den sittende politiske ledelsen i kommunen med MDG, SP og Kongsberglista, må nå bestemme seg for hvordan de skal forholde seg til sitt eierskap i Vardar og Zephyr AS. Dersom de skal kunne stå for sitt nei til vindkraft i kommunen, og samtidig kunne bidra til at det er mindre sannsynlig med utbygging mot deres eget ønske, må de innta en aktiv holdning. Man må jobbe for at kommunes eierskap bidrar til at Zephyr endrer sin politikk med tanke på etablering av vindparkprosjekter og dermed ikke aktivt bygger ut i vertskommuner som er mot utbygging. Vi får bare håpe at de inntar et eierskap som bidrar til dette, så vi ikke selv i fremtiden ikke opplever utbygging av Zephyr i egen kommune uten at vi har gjort alt i vår makt for å forhindre det.