Det politiske flertallet i Sigdal, Frp, Høyre og Sp, vil bruk 30 millioner kroner på å ruste opp nye lokaler til legene og Helsestasjonen i Bankbygget og 5 millioner kroner til ventilasjonsanlegg på Herredshuset. Men de vil ikke bruke penger til nødvendige utbedring av kirkene. Vinduene i Holmen kirke lekker. Det er knyttet stor brannfare til oppvarmingen av Eggedal kirke. Det er også behov for utbedring av taket på Eggedal kirke.

Arbeiderpartiet foreslo ved budsjettbehandlingen at det settes av 1,4 millioner kroner til vedlikehold av vinduene i Holmen kirkekroner. I tillegg foreslo Arbeiderpartiet at det settes av 2 millioner kroner i 2020 til fornying av det elektriske anlegget i Eggedal kirke og midlertidig fyringsanlegg inntil et permanent flisfyringsanlegg er på plass i Eggedal. Videre ønsket Arbeiderpartiet og avsette kr 300.000 kroner for å komme i gang med flisfyringsanlegg i Eggedal sentrum. Flisfyring har gitt kommunen store innsparinger og er en god varmekilde for Holmen kirke.

Kirkene er våre viktigste kulturbygg. Det er vårt ansvar å ta vare på kirkene for kommende generasjoner, selv om kommunen har en særdeles anstreng økonomi. I årets budsjett er driftsbudsjett økt med 11 millioner kroner. Budsjettet for 2020 er gjort opp med et underskudd på tre millioner kroner. Underskuddet dekkes opp ved bruk av fond. I tillegg er de tatt ut et ekstra utbytte fra Sigdal Energi på to millioner kroner og utbytte fra Vardar (kraftproduksjon overtatt fra Buskerud fylke) på 1,3 millioner kroner, for å få balanse i budsjettet. Det viser at det er penger i kommune. Dert er bare spørsmål om hva vi vil prioritere.

Kommunedirektøren legger i økonomiplanen opp til at driftsbudsjettet skal reduseres med over av 2 prosent (5,5 millioner kroner i året) de neste årene. Kommunedirektøren og det politiske flertallet i Sigdal sier ikke noe om hvordan innstrammingen skal gjennomføres. Vi får noen utfordringer framover!