I Bygdeposten torsdag 19. januar blir det lagt frem påstander om at rehabiliteringstilbudet i Modum ble avviklet på Frydenberg uten klare planer. I tillegg uttaler Ståle Versland fra Arbeiderpartiet at: Vi politikere ble på et møte før jul informert av helse- og sosialsjefen om at kommunen hadde en plan, men vi fikk ikke vite noe utover det». Dette er en påstand jeg ikke kjenner meg igjen i. Her er det behov for noen oppklaringer, og for å informere litt.

Det ble i august 2022 nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle se på hvordan rehabiliteringstilbudet i kommunen kunne organiseres på kort sikt. Saken ble behandlet i hovedutvalget for helse- og sosialsektoren 11. oktober, hvor sikkert flere husker at Eldrerådet kom med innspill rundt rehabiliteringen som de ikke ønsket å ha til A0. Innspillet ble tatt til følge, og endret til avdeling A2. 31. oktober ble det vedtatt i kommunestyret at rehabiliteringstilbudet skulle endres til en tredelt løsning med Modumheimen (rehabiliterings- og kortidsplasser), Vikersund bo- og dagsenter (langtidsplasser) og et Innsatsteam som jobber «på hjul». Det har vært informasjon og åpenhet om prosessen på de politiske arenaene. De som var ansatt ved Frydenberg som har rehabiliteringskompetanse er i stor grad fortsatt i kommunen. Kompetanse sitter ikke i hus, men hos de ansatte. Plassene ved Vikersund bo- og dagsenter vil bidra til å avlaste hjemmetjenesten og familiene. Brukere og pårørende blir godt ivaretatt på Modumheimen og gjennom det nye innsatsteamet.

Tverrpolitisk utvalg har jobbet med fremtidens eldreomsorg og laget forslag som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2022. Rapporten sier blant annet noe om at forebyggende arbeid er viktig, at vi ønsker at folk kan bo lengst mulig hjemme og at hjemmebaserte tjenester er veien å gå. Det nye Innsatsteamet med fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpemiddeltekniker, sykepleier og hjelpepleier er oppe og går. Teamet skal jobbe tett med tildelingskontoret (tidligere saksbehandlerenheten) for å følge opp pasientene tett.

Langsiktig arealbruksplan for helse- og sosialsektoren ble lagt frem i helse- og sosialutvalget i november, og for kommunestyret i desember. Dette er en mulighetsskisse for hvordan bygningsmassen i sektoren kan benyttes, og er et arbeidsverktøy fremover. Versland uttaler til Bygdeposten at rehabiliteringen «kan godt være å bygge en ny fløy på Modumheimen for å få til en samhandling av tjenestene». Mulighetsstudien som det ble vedtatt å bevilge 270 000 kroner til i desember 2022 til å se på Modumheimens avd. 4 og 5, samt Furulund for hvordan den fremtidige bruken for å hvordan løsningene kan være i fremtiden. Derfor ble nettopp hovedutvalgsmøtet lagt til Modumheimen den 18. januar 2023, med alle partier innkalt i tillegg til hovedutvalget, for å få en fellesforståelse for faktagrunnlaget og mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i helse og sosial som kartlegger hvordan kommunen kan benytte fagkompetansen på best mulig måte for å utføre og ivareta kommunens tjenester. Gruppa som jobber med oppgavedeling tar sikte på å ferdigstille sitt arbeid innen 1. april 2023. Riktig kompetanse på riktig plass vil gagne både brukere og ansatte.

Rehabiliteringstilbudet som har vært ved Frydenberg er endret fordi det har vært utfordrende å få til ansvarlig bemanning. Arbeiderpartiet har stemt mot nedleggelsen av Frydenberg i alle saker, men hvordan kan man drifte et tilbud uten bemanning? Dette skrev jeg et leserinnlegg om i Bygdeposten 28. oktober 2022. Endringen av rehabiliteringstilbudet slik det er blitt nå, er på kort sikt. Alle de gode planene som er utarbeidet vil være verktøy for å finne de gode, langsiktige løsningene. Nå var det behov for å gjøre noe, og jeg har tillit til at administrasjonen sammen med de ansatte jobber frem de beste løsningene for moingene.

Rehabilitering har vært viktig i Modum, og skal fortsette å være det.