Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med dagen, hilsen MDG

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag vil jeg snakke om 1. mai, denne dagen som markerer Arbeidernes internasjonale kampdag. Jeg feirer 1. mai! Og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har en politikk for grønn solidaritet, utjevning og samarbeid i arbeidsliv og samfunnsperspektiv, på lokalt, nasjonalt og globalt plan.

Tradisjonelt er arbeidet i fokus denne dagen. MDG mener arbeid er det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom og sosiale ulikheter, og at arbeid har stor effekt på den enkeltes inkludering, mestring og helse. Flest mulig skal ha lønnet arbeid og trives i jobben sin. De Grønne vil verne om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, som fast ansettelse og innflytelse over egne arbeidsvilkår. Vi vil legge til rette for aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten.

MDG har nylig vedtatt sitt arbeidsprogram 2021–2025 på landsmøtet. Der heter det bl.a. at MDG vil bekjempe ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i helse- og omsorgssektoren i samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi vil øke støtten til frivillige og ideelle organisasjoner som bistår ofre for sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og tvangsarbeid. Vi ønsker å praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, herunder å forby ulønnede praktikantstillinger i det offentlige og utrede ulike tiltak for lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker.

Tradisjonelt har 1. mai vært en kampdag for kortere arbeidstid. Åttetimersdagen var et krav, og det ble gjennomført. MDG ønsker samarbeid mellom partene i arbeidslivet om en mulig reduksjon av normalarbeidstiden, der det kan gis stor fleksibilitet på den enkelte arbeidsplass for hvordan arbeidstid og arbeidstidsreduksjon skal organiseres. Det innføres prøveordninger med 6-timers arbeidsdag innenfor offentlige virksomheter hvor arbeidsbelastningen er særlig stor, og for arbeidstakere med småbarn. De Grønne vil innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år.

Vi vil støtte arbeidsgivere som iverksetter ekstraordinære tiltak for kompetanseheving i grønne fag og omskolering fra petroleumsfag. Og vi vil gjennomføre en grønn kompetansereform sammen med partene i arbeidslivet og opplæringsaktører, med et omstillingsfond for grønn videreutdanning, omskolering fra petroleumsfag og ekstraordinære tiltak i særlig utsatte bransjer.

MDG ønsker at det gjennomføres en tillitsreform i offentlig sektor og vil fjerne New Public Management som styringsprinsipp. Vi vil begrense kommersialisering, konkurranseutsetting og oppsplitting av offentlige tjenester, redusere unødvendige kontroll- og målekrav og investere i utvikling av egne ansatte og ledere framfor innleide konsulenter. Og vi vil legge til rette for økt medeierskap på arbeidsplassen og økt etablering av medarbeidereide bedrifter.

Det skal også nevnes her at vi vil åpne for uføretrygd i mindre brøker enn 50 prosent, og innføre forsøksordninger med fjerning av aktivitetskrav og -begrensninger for mottakere av dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Det er verdens fattigste som bærer de største konsekvensene av den rike verdens forurensning, høye klimagassutslipp og store klimaavtrykk. Stadig flere barn vokser opp i fattigdom, mens de aller rikeste har økt sine formuer. Et samfunn med små forskjeller er grunnmuren for å bevare tillit mellom folk og en vilje til å slutte opp om felles løsninger. Et samfunn med små forskjeller er også bedre rustet til å gjennomføre de endringene som klima- og naturkrisen krever av oss. MDG vil føre en målrettet politikk for et sosialt rettferdig samfunn, der vi bekjemper ulikhet, fattigdom og sosiale forskjeller.

1. mai er en dag for fokus på klimahandling og naturvern. Vi må løse vår tids store utfordringer sammen, der solidariteten skal være grunnpilar. Klimaendringene rammer hardt på en svært usolidarisk måte. De som forurenser minst, bærer de største konsekvensene. Det må vi gjøre noe med, og det er solidaritet i praksis. Vi vet at sårbar natur krever miljøengasjement, og at det må utvikles grønne løsninger for energiutvinning, arbeidsliv og teknologi. Vi fortsetter kampen for den grønne omstillingen, for framtida til våre barn og barnebarn.

Gratulerer med dagen!

Kommentarer til denne saken