I et leserinnlegg av Harald Baardseth fra Naturvernforbundet i Modum og Sigdal tegnes det et misvisende bilde av en hogst nær Linnerudøra i Åmot. Det er Viken Skog som har vært ansvarlig for denne hogsten.

Vi kan starte med å være enig med Baardseth i at hogsten slik den framstår nå er skjemmende. Det vil det nesten alltid være rett etter en hogst, og før hjulspor er reparert og gjenveksten er i gang igjen. Vi har stor respekt for at dette er et mye brukt turområde, men samtidig sto det mye tømmer her, som grunneier og samfunnet for øvrig må kunne utnytte til verdiskaping og arbeidsplasser.

I dette området sto det gammel gran på svært høy bonitet praktisk talt ned til elva. Slik skog er ustabil og svak mot sterk vind og måtte derfor fjernes helt gjennom en flatehogst. Kantsonen ned mot elva er smal, men det er satt igjen det som Viken Skog bedømmer som de mest stormsterke trærne. At noe likevel kan komme til å blåse ned kan imidlertid ingen garantere. I kantsonen er også livsløpstrærne satt igjen. Alternativet med å sette igjen slike ute på hogstfeltet ville ikke fungert med den skogtilstanden vi hadde her. Der det mangler trær i kantsonen vil det ikke bli plantet gran, men etableres en naturlig stormsterk kantsone.

Vi er derfor uenig i påstanden om at denne hogsten bryter mot skogstandarden. PEFC Norsk Skogstandard sier blant annet følgende: «Ensjikta ustabil eldre grandominert skog kan hogges for å etablere en sjiktet kantsone. Eventuelle løvtrær og mindre trær spares.» Dette mener vi er gjort her.

Når det gjelder skadene etter terrengtransport på stier og veier i området så vil de bli reparert så snart forholdene ligger til rette for det. For å transportere ut tømmer er det brukt etablerte driftsveier. Dette er ikke turstier slik det framkommer i artikkelen, selv om de selvfølgelig også benyttes til dette.

Vi har stor forståelse for at enkelte synes det er trist når hogstmoden skog blir tatt ut og det kjente landskapsbildet endres. Dette er imidlertid en del av en utvikling der vi finner skog i ulike aldersklasser og med ulike opplevelsesverdier også. Her som andre steder etter hogst vil ny skog snart vokse til igjen etter planting og skjøtsel gjennom et aktivt skogbruk.

Les også

Skjemmende hogst i et av Modums fineste turområder