Stortinget skal 16. juni behandle jordbruksoppgjøret for 2021. Jeg og representanter for Bygdelista er sterkt bekymret for utviklingen og framtida for norsk matproduksjon. Statens tilbud førte til brudd i årets forhandlinger, og det er derfor svært viktig hva som nå vedtas i Stortinget. Tilbudet fra staten var på under halvparten av kravet, og dette var grunnlaget for brudd og ingen forhandlinger.

Å sikre nok og trygg mat er forankret i FNs bærekraftsmål nr. 2. Norsk matproduksjon har plante- og dyrehelse i verdensklasse. Norsk matproduksjon er beredskap, gir grunnlag for næringsvirksomhet, bosetting og, ikke minst, et levende kulturlandskap. Sigdal kommune er i dag ei viktig landbruksbygd, men med dagens politiske føringer er vi sterkt bekymret for rekruttering og framtida for landbruket i Sigdal.

Matproduksjon angår oss alle. Det er viktig at vi og våre etterkommere skal kunne sette norsk mat på bordet. Norge er et høykostland, og vi har en bruksstruktur og et klima som gjør at det vil være billigere å importere mat. Men det er en dårlig løsning: I dag har vi en skremmende låg selvforsyning av mat på knappe 40 prosent, og Norge benytter bare ca. én prosent av statsbudsjettet på jordbruk- og matproduksjon. Vi bør produsere mer mat i Norge!

Det er prisverdig at ordføreren har signert #Bondeopprøret, men det er nå svært viktig at vi står sammen bak en slik støtte.

Spørsmål til ordfører:

Vil ordføreren ta ansvaret for at det utformes et brev der formannskapet i Sigdal står sammen om at landbruksnæringa må få en betydelig inntektsutvikling, både for arbeid og for avkastning på kapital, som gjør at vi sikrer norsk matproduksjon også i framtida? Brevet må sendes Regjeringen og landbruksminister i god tid før den 16. juni, med kopi til stortingsrepresentantene fra Viken.