Kommunestyret i Modum skal behandle høringsnotatet mht oppløsning av Viken fylkeskommune i sitt møte 25. januar 2022 og Modum SP vil støtte ordførerens forslag til vedtak om oppløsning av Viken.

Senterpartiet i Modum støtter en oppløsning av Viken fylkeskommune og fortrinnsvis en tilbakeføring til tre selvstendige fylkeskommuner; Østfold, Akershus og Buskerud.

Finansminister Vedum har lovet at kostnader ved oppsplitting finansieres av staten og at det opprettes overgangsordninger og sikres rammer som bidrar til et godt tjenestetilbud og en sunn utvikling av de nye fylkene med oppgaver som styrker fylkene.

Buskerud ble tvangssammenslått med Akershus og Østfold i 2019. Viken fylkeskommune er kjempestor og har vært en realitet i to år. Erfaringen etter at reformen ble gjennomført er at få oppgaver er overført fra statlig sektor, som var ett av argumentene for sammenslåingen. Oslo står utenfor den nye regionen og det fører til et noe rart «innhugg» i den tenkte helheten.

Det er den alminnelige oppfatning at regionreformen er en mislykket reform, og særlig mangelen på legitimitet og forankring i befolkningen, er et alvorlig problem for et folkevalgt forvaltningsorgan.

Etablering av store regioner har bidratt til sentralisering av makt og et demokratisk underskudd som vil ha store konsekvenser for det fremtidige folkestyret.

Vikens størrelse, både befolkningsmessig og i areal, kan i praksis føre til at muligheten for folkelig innflytelse blir svekket eller helt borte. Dette vil etter Senterpartiets oppfatning, utvikle et demokratisk underskudd hvor innbyggernes lovfestede innflytelse reduseres. For å sikre gode beslutninger er det viktig at de som skal ta beslutningene kjenner lokale forhold godt, la oss kalle det «hverdagsnærhet.»

I dag er det ikke noe system som sikrer representasjon til et fylkesting fra alle deler av et fylke, og for et stort fylke som Viken kan dette få uheldige konsekvenser. Et eksempel er nedstengning i hele Viken på grunn av Korona.

Valglovutvalget gikk i 2020 inn for å videreføre Norges 19 Stortingsvalgdistrikter for å sikre at hele landet er representert i nasjonalforsamlingen og at størrelsen på valgdistriktet måtte være håndterbart for stortingsrepresentantene. Stortinget vedtok i 2020 utvalgets innstilling. Viken fylkeskommune består i dag av tre stortingsvalgdistrikter; Akershus, Buskerud og Østfold. Når disse tre geografiske områdene var hensiktsmessige distrikter for stortingsrepresentanter, som er heltidspolitikere, bør størrelsen på fylkene ikke være større, de fleste fylkestingspolitikerne er politikere på fritiden.

Senterpartiet vil videreføre samarbeidet på viktige områder, nevner her tre:

  • Klima Viken er en felles satsing på klimaarbeid i kommunene. Dette har kommet i stand etter modell fra Østfold.
  • Arbeidet med gode kollektivløsninger og forenkling av overganger. Et system som legger til rette for sømløse overganger, både praktisk og i forhold til billettering.
  • DigiViken, et partnerskap mellom kommunene og fylkeskommunen. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.

Alle ansatte i fylkeskommunen er sikret jobb i fortsettelsen. Store deler av de ansatte i fylkeskommunen er knyttet til videregående skoler og de vil fortsette med samme arbeidssted. Er det noe pandemien har lært oss, så er det at mange av oss kan ha en mer digital arbeidshverdag, med elektroniske møter og hjemmekontor. Det betyr at bosted ikke nødvendigvis må ligge i tett nærhet til arbeidssted, noe som gjør at de med administrative stillinger har en større fleksibilitet.

Ordførers anbefalte vedtak: Modum kommunestyre slutter seg til Fylkesrådet i Viken sin innstiling om oppløsning Viken fylkeskommune og at de tre fylkene Østfold, Akershus og Buskerud gjenopprettes.