Gå til sidens hovedinnhold

Fakta, fargelegging og formidling i Bygdeposten – refleksjoner fra en kommunedirektør

Meninger

Skolesaken i Krødsherad har hatt et langt forløp med et foreløpig endepunkt 17. juni 2021, da kommunestyret vedtok å bygge ny skole på Noresund. Akkurat nå er prosjektet ute på anbud, og det legges opp til å fremme sak om stadfesting av vedtaket i kommunestyremøtet 16. desember 2021 gjennom en konkret bevilgning, gitt noen forutsetninger. Det viktigste premisset å avklare er totalkostnaden for prosjektet.

Lars Erik Raaen ble tilsatt som rektor på Noresund skole 1. august 2019, og tiltrådte som rektor for Krødsherad skole fra inneværende skoleår. Raaen er en samfunnsaktiv mann, og engasjerer seg til det beste for lokalsamfunnet på mange arenaer. Dette være seg innenfor idretten, Noresund vel og lokalpolitikken. I skolesaken ble Raaen erklært inhabil vinteren 2021. Han har ikke vært en del av beslutningsprosessen da vedtaket om en skole ble fattet 18. mars 2021, og heller ikke 17. juni da stedsvalget ble tatt. Advokatfirmaet DSA har vurdert saksforløpet og Raaen sin politiske involvering i en tidligere fase, og konkludert med at hans daværende deltakelse ikke har betydning for gyldigheten på de ovennevnte vedtak. Vedtak som kommunedirektøren nå arbeider med å gjennomføre.

Les også

– Rektor burde holdt seg nøytral i skolesaken. Rolleblandinger skaper unødvendig støy

Inneværende skoleår drives det skole både på Krøderen og Noresund. Forutsatt igangsettingsvedtak 16. desember 2021 etableres det felles midlertidig skole på Krøderen fra høsten 2022. Arbeidet med å utvikle en felles Krødsherad-skole er i startfasen, og det foreligger gode planer for det videre løpet. Dette er et viktig arbeid som skal resultere i at våre elever også i framtida får tatt ut sitt læringspotensial. Raaen sin jobb er å lage best mulig skole for elever, lærere og foreldre/foresatte.

Gjennom Bygdeposten sine reportasjer oppfatter jeg at det stilles indirekte tvil om Raaen sine kvalifikasjoner og nøytralitet som rektor. Dette på bakgrunn av hans engasjement i lokalsamfunnet. Det kan stilles spørsmål om Bygdeposten sine intensjoner med å bidra til å så tvil om Raaen sin rektorgjerning er basert på historiefortellinger formidlet av enkelte innbyggere. At det nå velges et negativt fokus på bakgrunn av hendelser som tidligere er juridisk avklart er etter mitt skjønn sterkt ødeleggende for jobben med å videreutvikle Krødsherad-skolen. I forlengelsen er det relevant å nevne at Bygdeposten ved flere anledninger for øvrig har påpekt spliden som har oppstått i Krødsherad-samfunnet. Er denne typen journalistikk med på å redusere kløfta? Jeg skal ikke påstå at det er media sin oppgave å bidra positivt inn i slike typer floker, jeg registrerer kun at bidragene fører til økt splittelse.

For meg er det nå viktig både å være en profesjonell saksbehandler og arbeidsgiver. Det skal jeg gjøre gjennom å gjennomføre de vedtak som kommunestyret fatter. Jeg skal også svare på spørsmålene som kommer underveis. Videre vil jeg ha stor oppmerksomhet på det indre livet i skolen, herunder rektor sine rammebetingelser.

Jussen i skolesaken knyttet til inhabilitet er tydelig avklart. Formålet med siste artikkel i Bygdeposten er ikke like tydelig, og tenderer etter min oppfatning i retning av personforfølgelse Det vil bli vurdert å oversende artikkelen til PFU (Pressens Faglige Utvalg) for behandling. Framtida vil da potensielt kunne gi svar på om kommunedirektøren har et saklig grunnlag til å være opprørt.

Kommentarer til denne saken