Desember er en hektisk periode for de folkevalgte, landet over. Budsjettene skal vedtas i alle landets kommuner og fylkene og statsbudsjettet skal vedtas på Stortinget. Sigdal er ingen unntak, og i november og desember har vi folkevalgte jobbet med budsjettet for 2023.

Det er ikke ofte verdenssituasjonen slår så direkte inn på et kommunebudsjett som i år. Krigen i Europa gir skyhøye strømpriser og økende prisnivå. Dette gjelder også for Sigdal kommune. For inneværende år ligger det an til at kommunes strømregning blir 6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette gir betydelig utslag i kommunens økonomi. Økt utbytte fra kommunens egen kraftproduksjon kompenserer for noe av dette.

Budsjettet for 2023 som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret forrige torsdag er et budsjett som legger til rette for vekst og utvikling. Reguleringsplan Nerstad, satsing på aldersvennlig samfunn og boligutbygging, energiøkonomisering og økte midler til kultur og idrett. For å nevne noe.

Noe av den viktigste satsingen i denne budsjettet er opprettelse av miljøarbeider i skolene. Etter pandemien ser vi dessverre en økning av antall barn og unge som oppgir å ha utfordringer med sin psykiske helse. Dette er det særdeles viktig å forebygge, og opprettelse av miljøarbeider vil være et godt hjelpemiddel til dette. God psykisk helse vil sikre god oppvekstvilkår for barn og unge, og man vil redusere framtidige krevende, omfattende hjelpebehov. Senterpartiet og Høyre fremmet forslag om dette allerede i formannskapet, og etter god debatt i både formannskap og kommunestyret ble det enighet om å opprette hele to årsverk til dette formålet.

SP og H fremmet også forslag om å opprettholde og videreføre driften av dagsentertilbudet for de eldre både i Prestfoss og i Eggedal. Dette er en viktig arena for forebyggende fysisk og psykisk helse og er et viktig tilbud for de eldre. Driften skal foregå i samarbeid med de frivillige.

Senterpartiet og Høyre tok også initiativ for å legge enda mer til rette for å flytte på hytta. Gebyrene for denne type søknader reduseres med godt over 60 prosent, i tillegg skal det legges ut oppdatert og bedre informasjon om hva slike søknader krever og hva den må inneholde. På denne måten håper vi endre flere vil benytte muligheten til å flytte på hytta i Sigdal. De siste årene har Senterpartiet og Høyre ført en ansvarlig politikk, og sikret kommunen ansvarlige budsjetter. Noen ganger med og noen ganger uten opposisjonens stemmer. Dette har ført til vekst i hele kommunen, og det har sikret kommunen en økonomisk buffer, med penger på bok. Dette kommer godt med nå, i den krevende tiden vi står i.