En skole – en investering til det beste for bygdas framtid

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skolesaken i Krødsherad engasjerer mange. Jeg vil først takke og applaudere våre politikere som har fattet et godt, framtidsrettet og klokt vedtak. Et vedtak som samsvarer med kommunens tidligere vedtak om at Noresund er kommunens sentrum og som skal utvikles deretter. En stor ny felles skole på Noresund vil være en investering som gir så positive ringvirkninger for bygdas framtid, at selve byggeprosessen kanskje ikke kan måles i kostnadskalkyler og tall. Det er like viktig å klare å se det totale bildet.

Det er til nå tegnet et entydig negativt bilde i mediene, gjennom leserinnlegg og kommentarer. Jeg vil med dette innlegget vise at vi er mange som mener at våre folkevalgte har tatt et riktig og fornuftig valg i denne saken, og som støtter at saken ble unntatt offentlighet. Jeg ser ingen grunn til å betvile våre folkevalgtes vurderingsevne og heller ikke kommuneadvokatene. Det er trist å se hvordan enkelte personer og grupper henger ut politikere og enkeltpersoner – det ligger langt fra verdiene som ligger i visjonen om å være et «Vertskap i verdensklasse».

Vi må stole på våre folkevalgte. De har påtatt seg en oppgave for oss alle, for fellesskapet, og de sitter med bakgrunnskunnskap i sakene som vi andre ikke har, som tall og annet fakta som skal unntas offentligheten. Dette går det fint an å respektere. Om kommunestyret hadde blitt streamet, ville likevel utfallet blitt det samme – forskjellen ligger i at vi nå ikke har full oversikt over hvem som sa hva og hvilke argumenter som ble brukt. Hva skal vi bruke det til? Trenger vi det for å «hetse eller uthengte» enkelte personer? Det bør vi holde oss for gode til. Våre folkevalgte politikere er også«bare» mennesker.

Vi har som foreldre, bygdefolk, engasjerte, næringslivet og frivillige fått mulighet til å delta på informasjonsmøter, kafédialoger, gjestebud og diverse arenaer der vi har kunnet kommet med innspill for å påvirke både innhold i dagens skole og hva framtidsrettede planer for hva skolen vår bør inneholde og innebære.

Da samfunnsdelen til kommuneplanen skulle fornyes ble alle innbyggere inviterte til drøftingskvelder for å bidra i prosessen. Det er brukt enorme summer på utredninger, konsulenter og veiledning, og det er på sin plass at disse utredningene og prosessene fører med seg et framtidsrettet mål og tiltak for hvor vi skal videre. Hvor skal vi for framtida? Hva er det beste for framtida? – Og hva må til av bestemmelser og investeringer for å føre oss dit? Endelig går politikerne fra ord til handling.

Et vedtak som tenker bygdas framtid minst 50 år fram i tid, er det vi trenger. Et vedtak som ivaretar allerede avtaler med investorer, næringsutvikling og med en bærekraftig utvikling slik at Krødsherad kan stå robust som selvstendig og attraktiv kommune i framtiden. Et vedtak som endelig skal samle bygda om både de faglige ressursene og som skal samle bygdas barn og unge. Et vedtak jeg mener er bra for kommunens omdømme og framtidig tilflytting. Alle prognoser viser at utsiktene for framtidig tilflytting ikke er positive og det er derfor viktig at valget rundt én skole og dens beliggenhet kan bidra til et mer attraktivt og levende sentrum, med inkluderende gode, attraktive tjenestetilbud som favner alle.

Man kan spekulere i hvor vidt et levende sentrum trenger skolen i nærheten eller ikke, men det er i mine øyne kun fordeler ved å tenke at tilbudene knyttet til skolen kan være attraktive tilbud også for våre fjellgjester, og for næringsutvikling og sentrumsnære bosettinger. Krødsherad kommune kan ikke ta sjansen på å etablere et kommunesentrum uten skole, hvis kommunen skal være i positiv vekst framover, noe som er Krødsherads overordnet mål. Dette er i samsvar med hva konsulentene i forbindelse med utvikling av Norefjell og Noresund som sentrum, legger stor vekt på.

Samfunnsdelen som allerede er vedtatt, og som gjelder for perioden 2019 – 2031, legger vekt på at kommunen skal jobbe for å binde sammen lokalsamfunn, fjord og fjell, og det er ingen tvil om at en ny skole på Noresund kan være en viktig brikke og et godt springbrett for å få dette til.

Krøderen er et lokalmiljø som vi ønsker skal bestå. For meg betyr begrepet et levende lokalmiljø, et lokalmiljø som har gode møteplasser for innbyggerne. Krøderen har vært fantastisk flinke til å etablere møteplassene, og har i dag, slik jeg vurderer det, et levende lokalsamfunn, også uten skolen. Med Kryllingparken, Krødsheradhallen, kunstgressbanen, frisbeegolf og lysløypa, har barn og unge mange treffpunkt etter skoletid. I tillegg har Krøderen nå snart ny butikk og de har en ny flott barnehage. Det bør ikke være noen bekymringer rundt Krøderens eksistens som tettsted, og om Krøderen skal bestå som lokalsamfunn, slik jeg ser det. Krøderen har et levende lokalsamfunn slik de har det i dag, og jeg har stor tro på at våre folkevalgte i framtiden også vil sørge for at disse tilbudene består.

Når det gjelder habilitetsspørsmålet i vedtaket som ble fattet 29. oktober, burde dette være en ikke-sak. Jeg minner om at da saken var oppe i forrige runde, besto kommunestyret av flere ungdomsskolelærere, samt at varaordfører var ansatt ved Krøderen skole. Jeg forstår at noen ønsker å finne argumenter for å fremme egne argumenter, men igjen – vi må tro på at de vi har valgt inn tar de beste valgene for oss som innbyggere, og at de vurderer habilitetsspørsmålet når det er behov for det.

En spennende tanke er å bruke den sentrale «Jafs-tomta» til å etablere et veksthus, der kommuneadministrasjonen, politikere, markedsføring av turistbygda vår, bedriftskontorer, kommunens infrastruktur og møtevirksomhet, kan holde til. Noresund er tenkt som et knutepunkt videre, f.eks. når det gjelder samferdsel. Uansett om Ringeriksbanen kommer med stopp i Ørgenvika eller Flå, er det Noresund som blir det nærmeste knutepunktet og vil være det naturlige å bygge videre planer rundt. Vi må tørre å satse!

Et veksthus kan bli et viktig bygg, som sammen med skolen og handelsnæringen i Noresund, utgjør en sentrumsløsningsom ivaretar bygdas servicefunksjoner, videreutvikler Noresund som kommunesenter og som vil styrke inngangsporten til vår flotte destinasjon og inntektskilde, Norefjell.

Det har vært fint for mange barn og unge å få et skoleskifte og miljøskifte når de skal begynne på ungdomsskolen. Busstur til skolen kan være positivt og samlende for mange og jeg tenker barna på Krøderen vil oppleve dette like bra som ungene på Noresund har gjort i alle år. Ungdomsskoleelever vil få nye og nære utviklingsmuligheter jf. utplasseringer og arbeidserfaring til andre steder i bygda. Vi kan få til et større samarbeid mellom skolen og bruken av fjellet, når skolen samles ved foten av Norefjell. Det kan også med et nybygg være mulig å skjerme småskolen fra ungdomsskolen, om man ønsker dette.

Det stilles spørsmål ved om det nå med dette vedtaket ødelegges for et inkluderende og samlende miljø. En samlende, felles skole på Noresund kan gi barna våre nye muligheter, som vi ennå ikke har oppdaget. Av natur vegrer vi mennesker oss for endringer, og det er naturlig å oppleve motstand, men kanskje vi sammen skal løfte hva dette kan gi av positive ringvirkninger for bygda og for elevene? Kan vi sammen klare å se hva dette kan gi av samfunnsmessige ringvirkninger, slik at vi står bedre rustet økonomisk som kommune i framtiden? Da må vi unngå å kun se på kostnader knyttet til dette prosjektet, vi må se hva investeringen kan gi tilbake av arbeidsplasser, vekst og utvikling i framtiden, slik at barna våre velger å komme tilbake til kommunen etter endt utdanning.


Det er med vemod jeg opplever å se hvordan det mobiliseres til «krig», istedenfor at vi samlet kunne sett på veien videre forKrødsherads eksistens i framtiden. Jeg har stor tillit til vårefolkevalgte politikere, og mener at det de viste gjennom vedtaket om én samlet skole på Noresund er MOT til å lykkes, MOT til handling og en framoverlent, innovativ og viljeglad ledelse, som fortjener respekt, støtte og et endringsvillig bygdefolk.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken