Torsdag ble vedtaket for én skole i Krødsherad endelig fattet, med lokasjon Noresund. En engasjerende sak for mange, også for pedagogen i meg som har skolen som liv og virke.

Det ble belyst mange gode argumenter for stedsplasseringen, og fra en lærers ståsted finnes det utallige flere. Som pedagog selv er jeg godt fornøyd med vedtaket som ble gjort torsdag, nemlig at Krødsherad nå får én skole og at den skal ligge i kommunenes sentrum. Her er noen av mine synspunkter til hvorfor dette er det riktige vedtaket.

Dette viser at kommunen sørger for at barnets beste er ivaretatt. Ved å velge Noresund vil vi få en nærskole for alle, ikke bare for noen. Alle elever vil nå få en akseptabel reisevei til skolen. Sett fra mitt pedagogiske synspunkt er det enda mer som taler for at dette er til barnets beste. Krødsheradskolen, som alle skoler i Norge, jobber etter krav fra UDIR, her er et samarbeid med andre instanser en viktig faktor. Fagfornyelsen (LK20) som ble tatt i bruk i fjor har mer fokus på dybdelæring og tverrfaglighet enn noen gang før. Det skal gjennomsyre ALLE fag på ALLE trinn. De tre tverrfaglige temaene som skal gå igjen i hvert eneste fag er: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. På Noresund ligger det godt til rette for at undervisningen skal kunne bli optimal med tanke på dybdelæring og tverrfaglighet. Her har man god mulighet til å dra nytte av aktørene rundt skolen, utover eller innlemmet i det pedagogiske opplegget temaet inneholder. For å ikke skrive en avhandling, velger jeg å nevne:

  • Fokus på livsmestring er særs viktig for barn og ungdom. Med elevens beste i fokus, samt satsingen på psykisk helse, er dette en nødvendighet i dagens skole. Samarbeidet med både helsesykepleiere og kommunepsykologen vil bli svært viktig for å ruste barn og ungdom til å mestre livet. Ved å ha skolen på Noresund, vil «terskelen» for å ta kontakt med kommunepsykologen være lavere, da avstanden er kort. Dette kan utgjøre den store forskjellen for barn og unge.
  • God tverrfaglig undervisning innebærer at man ikke kan utøve all undervisning innenfor klasserommets fire vegger. Det er i samarbeid med andre vi kan gjøre det pedagogiske tilbudet best mulig. På Noresund har vi dette. Norefjell Nett, lokale bedrifter, butikker, bank, kommuneadministrasjon og politikere er noen av de som kan nevnes som viktige støttespillere her. Alt dette, i gangavstand!

Dette viser at kommunen er framoverlent og vil være godt rustet i tiden som kommer. Med én skole vil vi stå sterkere sammen som en kommune og ved en eventuell kommunesammenslåing. Med et nytt skolebygg har vi også et bedre utgangspunkt med tanke på kommende endringer i læreplanen. Ikke minst viser kommunen at de tør å satse på den yngre generasjonen.

Dette vil bli kultur- og holdningsbyggende. Elevene i Krødsherad vil få et faglig sterkere team av pedagoger og flere å spille på sosialt, derav flere muligheter til å få venner med samme interesser og holdninger. Elevene i bygda vil også få en etterlengtet fellesskapsfølelse da de blir samlet under et tak.

Avslutningsvis er det viktig å huske på at vi pedagoger er pliktet til å følge den profesjonsetiske plattformen. Her kan man trekke sammenligninger med den Hipokratiske ed for leger, og med juristers forpliktelse til å være rettferdige. Vi pedagoger handler på vegne av samfunnet, og skal på en faglig og omsorgsfull måte fremme lærings- og utviklingsmulighetene til alle elever. Videre er vi pliktet til å respektere og se alle som verdifulle mennesker i et mangfoldig fellesskap. Vi unngår fordomsfulle vurderinger og har et etisk ansvar, både når det gjelder sannferdig kunnskaps- og kulturformidling, faglig god tilrettelegging for lek, læring og danning, og tillitsfull samhandling med elever og deres foresatte. Vi er kunnskapsrike, ansvarlige og tilstedeværende voksne. Elevene i den nye Krødsheradskolen vil med andre ord få en solid grunnplattform i livet, hvor alle hensyn og behov er ivaretatt. Sammen bør vi fokusere på mulighetene vi får nå, og som generasjonene etter oss vil nytte godt av.

LES DISSE REDAKSJONELLE SAKENE OM SKOLESAKEN: