Skal Frydenberg legges ned og rehabiliteringen flyttes til Modumheimen? Det blir et dramatisk kutt i eldreomsorgen. Avgjørelsen tas i kommunestyremøte 31. oktober. I hovedutvalget for helse- og sosialsektoren stemte Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for nedleggelse, mens Arbeiderpartiets tre representanter stemte mot, og ville sende saken tilbake til ny utredning.

Resultatet kan bli at døra på Frydenberg stenges ved nyttår og at 18 institusjonsplasser blir stående tomme. Det vil ramme eldre, syke og pårørende. Fra sykehusene kommer det pasienter med komplekse diagnoser som krever døgnkontinuerlig overvåkning med avansert sykepleie.

Flertallspartiene vil flytte rehabiliteringen til Modumheimen – avdeling for lindrende. Der er det åtte plasser, to plasser er for øyeblikkelig hjelp, mens de seks andre deles mellom lindrende og korttidsopphold. Nå skal rehabiliteringen presses inn. Det er grunn til å spørre hvorfor to så ulike tjenester skal samlokaliseres og konkurrere om så få plasser.

Ap mener lindrende avdeling må fortsette slik som i dag. Palliativ behandling skal gi best mulig lindring og pleie av de uhelbredelig syke og støtte for deres pårørende. Dette tilbudet var en viktig del av det nye sykehjemmet og fungerer meget godt.

Forslaget går videre ut på at seks plasser på Vikersund bo- og dagsenter (VBD) skal gjenåpnes med heldøgns omsorg. Det gjelder avdeling G og skal være langtidsplasser. De som bor der i dag skal skaffes boliger gjennom Modum Boligeiendom.

18 færre heldøgns omsorgsplasser fører til at flere syke som trenger hjelp må bli boende hjemme lengre. I forslaget går det fram at det skal opprettes et rehabiliteringsteam knyttet til fysioterapi og ergoterapitjenesten for voksne. Det blir mil etter mil for å komme hjem til syke som trenger hjelp. I saksutredningen heter det at det er en kortsiktig løsning. Men hva er den langsiktige løsningen og hvor lenge skal vi vente?

Arbeiderpartiet har hele tiden kjempet for å satse på rehabilitering. I 2021 vedtok hovedutvalget at inntil det eventuelt kan skaffes nye lokaler, må Frydenberg driftes videre. Flytting av rehabilitering skal ikke gå på bekostning av heldøgns omsorgsplasser. Vedtaket i hovedutvalget var faktisk enstemmig. Det vedtaket ser ut til å være glemt. De ansatte på Frydenberg mener det er viktig å drive institusjonen videre. I brevet fra de ansatte blir det pekt på historier om både unge og godt voksne pasienter som har fått livet tilbake etter møysommelig tverrfaglig arbeid. De ansatte peker på at dette finner man bare i en kultur med et godt opparbeidet fagmiljø, men nå skal kunnskapen skrotes.

De tre siste årene har omsorgssektoren i Modum vært preget av omorganiseringer etter omorganiseringer, som har resultert i nedleggelse av omsorgsplasser i flere institusjoner, tvangsflyttinger og kutt i bemanningen. Hvordan dette har virket inn på syke og eldre vet vi lite om. Deres stemme er svak – de har nok med sitt. I 2019 ble politikerne informert om nødvendig reduksjon på Frydenberg, og at prosessen måtte starte omgående. For å spare penger. I 2020 ble det vedtatt å utrede nedleggelse av Frydenberg, med sikte på flytting til VBD og/eller Modumheimen.

I 2020 ble Frydenberg organisert under Modumheimen. Seinere fikk vi vite at den omorganiseringen i liten grad hadde lykkes. Vi fikk også vite at det var dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær. Det var også ønskelig at saksbehandlerenheten var samlokalisert med administrasjonen. Altså ut fra Frydenberg.

I en utredning i november 2021 står det: Ikke gunstig å samlokalisere rehabilitering med langtidsplasser. Samtidig fikk vi vite at det ikke var plass til rehabilitering på VBD. I en ny omorganisering ble all ergo- og fysioterapi samlet under hjemmetjenesten. All rehabiliteringskapasitet ble flyttet fra Frydenberg, en institusjon som skal drive rehabilitering. Vi fikk også vite at alle vedtakene har skapt usikkerhet og at det ikke har vært heldig for Frydenberg.

Fra november 2021 var det bare 12 plasser på Frydenberg. Politikerne ble orientert etter at reduksjonen var gjennomført. Ett år seinere kommer altså forslag om å legge ned hele institusjonen.