(Eikerbladet)

Loven er begrenset til å kun omfatte de lovene regjeringen mener det haster mest å endre, og den kan bare brukes dersom det ikke er mulig med vanlig saksbehandling. Loven vil gi regjeringen fullmakt til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen.

Blant disse er:

 • arbeidsmiljøloven
 • dagpengeregelverket og regelverket rundt andre ytelser, for å kunne innføre automatisk saksbehandling og mer deling av personopplysninger
 • domstolsloven for å kunne ha forenklet behandling i domstolene, deriblant gjennomføring av rettssaker uten at partene er fysisk til stede
 • plan- og bygningsloven, samt økt mulighet til å kunne rekvirere bygg på kort varsel. Også skip skal kunne rekvireres for å sikre forsyningslinjer.
 • unntak fra selskapsloven, regnskapsloven, borettslagloven og andre lovverk, der det kreves fysisk oppmøte i formelle sammenhenger som årsmøter og generalforsamlinger
 • kommuneloven, for å gi kommuner myndighet til å fatte enkelte beslutninger uten at dette er forankret i kommunestyret
 • unntak fra kravet om politiattest
 • økt bruk av fotlenke for straffedømte
 • mulighet til å sette EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner til side
 • Nye forskrifter skal kunngjøres umiddelbart i Stortinget og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget sier nei.
 • Domstolene skal kunne prøve lovligheten av vedtakene som blir gjort, mens partene i arbeidslivet skal involveres i alle spørsmål som har med arbeidslivet å gjøre.
 • Loven må vedtas av Stortinget igjen tirsdag og deretter sanksjoneres i statsråd før den kan tre i kraft.