Koronasmitten er igjen på fremmarsj i landet. Det er spesielt de uvaksinerte som nå smittes. Halvparten av de som i dag legges inn på sykehus med Covid-19 er uvaksinerte. Ser man dette i forhold til uvaksinertes andel av befolkningen så er det 8 ganger så stor sjanse for en uvaksinert å bli smittet, enn en vaksinert. Uvaksinerte som legges inn med Covid-19 er ofte i alderen 40-50 år mens den er 70-80 år for vaksinerte. Dette viser med all tydelighet at vaksinene virker, og er nødvendige for å bekjempe pandemien. Det viser også at mange eldre fortsatt smittes.

Likevel er det mange som ikke vil vaksinere seg. Bare en liten andel av disse vegrer seg av kvalifiserte, medisinske årsaker. De aller fleste synes å vegre seg av forskjellige, ukvalifiserte årsaker. Jeg velger å tro at vegringen bunner i manglende kunnskap og forståelse, ikke i manglende samfunnsansvar.

Etter som FHI nå bedre kan dokumentere at vaksinering er vårt viktigste våpen mot denne sykdommen, så håper jeg at andelen av uvaksinerte synker raskt. Jeg registrerer at Bygdepostens redaktør i flere ledere har bidratt til å spre informasjon om dokumentasjonen fra FHI, hvilket er bra.

Vi har lest og hørt i noe tid om uvaksinerte som sprer koronasmitte bl.a. til sårbare grupper. Søkelyset har ofte ensidig vært rettet mot kommunale myndigheter og bedrifter som ikke har sørget for omplassering av uvaksinerte arbeidstakere, uten noe søkelys på de uvaksinertes ansvar for å redusere faren for smitte.

Nå kommer heldigvis Norge daltende etter resten av Europa med et koronasertifikat. Etter mitt syn bør et slikt sertifikat være et krav for å komme inn på større arrangementer, restauranter osv inntil vi får epidemien under kontroll. Familien har fem sesongkort på Marienlyst i Drammen. Vi ser alle frem til Ælv-Classico på lørdag, men jeg ser ikke frem til tettpakkede tribuner og køer slik smittesituasjonen er i dag. Mitt syn er selvsagt preget av at jeg vel er i en sårbar gruppe, jeg er blitt alt for gammel.

Det er en menneskerett å ikke la seg vaksinere mot Covid-19, men det er ikke en menneskerett å utsette andre i samfunnet for økt smittefare ved sitt valg.