Det har undret meg mye hvorfor opposisjonen (AP, SP, SV og MPG) hardnakket motarbeider alle godt mente tiltak om å få mer kunnskap om egen kommunes situasjon i forbindelse med Kommunereformen og framtidig økonomi. Kunne det ikke være greit selv for opposisjonen å vite hva man sier nei til før man sabler ned alt og alle? Folk flest som leser opposisjonens krisemaksimerende innlegg kan lett forledes til å tro at Høyres ordfører skal tvinge Øvre Eiker inn i «Stor-Drammen», samtidig som at nei-kommunen Nedre Eiker skal tvangsinnlemmes av Høyre/FRP-regjeringen. Dette har ikke rot i virkeligheten!

Det virker som om opposisjonen i sin argumentasjon later som om de ikke vet at det er konstruktive meningsutvekslinger innad i partiet Høyre. Øvre Eiker Høyre har gang på gang uttalt at partiet søker kunnskap om kommunereformen og er oppriktig bekymret for kommunens økonomi i et omstrukturert kommune-Norge. Partiet ledelse har også uoppfordret uttalt at alle Høyres kommunerepresentanter stilles fritt til å stemme etter egen overbevisning. I Øvre Eiker Høyre svinger man ikke partipisken i motsetning til andre politiske partier i kommunen. Jeg er ganske sikker på at majoriteten av Øvre Eikers innbyggere oppfatter at deres lokale Høyre er et konstruktivt og seriøst parti som tar ansvar for innbyggernes beste uten å låse seg til dogmer og partipolitisk spill.

For å ta brodden av den pågående og til dels ubegrunnede kritikken av posisjonen (H, FRP og KRF) vil jeg til kjedsommelighet gjenta for opposisjonen at jeg vil stemme slik at Øvre Eiker forblir egen kommune. Dette betyr at med min stemme blir ikke Øvre Eiker innlemmet i «Stor-Drammen» dersom AP, SP, SV og MPG holder orden i sine egne rekker.

Grovt oppsummert er det følgende fem årsaker/forhold som er grunngivende for at jeg vil stemme for et forslag som gjør at Øvre Eiker forblir aleine som egen kommune:

1. Jeg har under valgkampen gitt klart til kjenne over for mine velgere at jeg ville gå inn for at Øvre Eiker skulle forbli egen kommune. Det har ikke kommet fram under denne prosessen nye vektige grunner som tilsier at jeg må skifte standpunkt.

2. Det er avholdt to innbyggerundersøkelser hvor innbyggerne sa nei til sammenslåing begge gangene.

3. Modum sa nei til å gå sammen med Øvre Eiker.

4. Nedre Eiker sa nei til «Stor-Drammen».

5. Jeg er av den oppfatningen at Kommunereformen vil fortsette lenge etter at kommunestyret i Øvre Eiker har tatt sin avgjørelse. Blir det et nei, vil jeg oppfordre alle partier, både i Øvre Eiker og i nabokommunene, til å gjenoppta samtalene/sonderingene for å finne gode tverrpolitiske løsninger som kan få en bredere støtte i folket. De store partiene AP og Høyre har et særdeles stort ansvar for at en langsiktig og nødvendig Kommunereform fortsetter.

Arne Øen
Kommunestyrerepresentant for Høyre