Var Olav den Hellige mannen som sto bak byggingen av Heggen kirke?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Når ble egentlig Heggen kirke bygget? Og hva vet vi om Olav den helliges tilknytning til kirken vår? Olav ga mange retningslinjer for bygging av kirker. Heggen-fløyen er fra Olavs tid (år 1000-1050) og ornamentikken kjent som ringeriksstilen, altså nok et bindeledd mellom Heggen og Ringerike.
Denne ornamentikken fins kun ett annet sted i verden, på en gravstein utenfor St. Pauls i London (Olav oppholdt seg der en stund). Er dette tilfeldig?

Etter en meget spennende samtale med professor Eli Moen (født og oppvokst i Geithus) fikk flere av oss øynene opp for dette spennende temaet.

Dermed kastet vi oss rundt å sendte inn ett innspill/forslag til kulturminneplanen i Modum. Kulturmiljøet har svært høy verneverdi på grunn av sammenhengen mellom kulturminnene, samt mellom kulturminnene og landskap. Samlet illustrerer også kulturminnene en kulturkontinuitet i overgangen mellom den norrøne religionen og kristendommen (som nå har stor prioritert innen forskningen).

Kulturminneplanen knytter ikke dette til Heggen kirke, noe som bør gjøres. En måte å nærme seg dette på er en arkeologisk/dendrologisk undersøkelse av Heggen (under gulvet). Siden restaureringen akkurat har startet, er dette rett tidspunkt.

En nærmere datering av Heggen kirke er i seg selv av stor betydning, den er blant de eldste steinkirkene i Norge. Den historiske konteksten gjør Heggen kirke interessant. I den tidlige statsutviklingen i perioden rundt år 1000 - der Ringerike var et maktsenter i Norge, må Modum ha vært et viktig område for de som satt med makten der. Her foregikk den største produksjonen av jern i innlandet, den kritiske ressursen i denne perioden. Sigurd Syr er omtalt som en av Norges rikeste menn, stefar og far, til henholdsvis Olav den hellige og Harald Hardråde, de mest sentrale aktørene i denne perioden. Syr-slekta holdt til på gårdene Stein og Bønsnes, altså en kort vei over til Øst-Modum, Fure, og videre nedover vassdraget.

Fra hovedsetet Heggen er det god utkikk til Moanene der mye av jernproduksjonen foregikk, samt kontroll over ferdselsåren. Dette setet må ses i sammenheng med vikinggravene på Kråkeholmen og gravminnene på Vikerøya. Begge steder typisk nok lagt ved ferdselsvei for å holde oppsyn, markere makt.

En student (Adolph Moe, 1861) fortalte at Heggen kirke «skal efter det alminnelig Sagn være bygget av St. Olaf». Et annet utsagn om Heggen kirke er «Det er ikke meget vi vet om Heggen kirke fra gammel tid. Men ut fra byggestilen kan vi anta at den kanskje har vært bygget mellom 1021 og 1240». I boka Hvitekrist vises det til at Olav (den hellige) bygde mange kirker, delvis i tre og delvis i stein etter forbilde fra England.

Olav ga også retningslinjer for bygging av kirker. Heggen-fløyen er fra Olavs tid (1000-1050) og ornamentikken kjent som ringeriksstilen, altså nok et bindeledd mellom Heggen og Ringerike. Denne ornamentikken fins kun ett annet sted i verden, på en gravstein utenfor St. Pauls i London (Olav oppholdt seg der en stund). Er dette tilfeldig?


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken