Det er mange måter å sentralisere på. En måte er å redusere kraftkommunenes rettmessige inntekter fra eiendomsskatten på vannkraftanlegg ved ikke å følge opp Stortingets vedtak fra 2012 om årlig å justere kapitaliseringsrenta. Dette fører til at skatten ikke beregnes ut fra anleggenes reelle markedsverdier.

Årlig betyr dette en reduksjon av Modum kommune sine inntekter på 5,4 millioner kroner.

Senterpartiet ønsker å beholde verdiskapningen der den hører hjemme og vil justere kapitaliseringsrenta årlig ved behandling av statsbudsjettet: For 2017 ville dette betydd en samlet inntektsøkning på 380 millioner kroner for norske kommuner.

Likeledes fører kravet til funksjonelt- og selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for e-verk til unødvendige økte kostnader på om lag én million kroner årlig. Dette uten at det gir merverdi, hverken for selskapet eller samfunnet.

Senterpartiet har programfestet at dette kravet skal oppheves for mindre selskap.