Ståle Sørensen (MDG) har i to leserinnlegg flagget at han som eventuell medlem av fylkestinget, vil arbeide for å reversere planene om en ny riksveitrasé og vei fra Langebru i Hokksund til Enger i Åmot.

Jeg følger Sørensen på et punkt. Heller ikke jeg, og etter som det med jevne mellomrom er debatter om denne saken på Facebook, er det flere som stiller spørsmålet om behovet for en firefelts motorvei på strekningen. Det er bare hovedtrafikkårene som får en slik utforming og når nye parseller har vært åpnet flere steder det siste året, som Kvam-Ringebu og hadelandsveien ved Gran, så er det ikke snakk om sammenhengende fire felt.

Det kan jeg ikke tenke meg at det er behov for her heller, men få er uenige i at det er behov for en helt ny vei og ny veitrase.

Sørensen bør belæres i fakta. Riksvei 35 på denne strekningen er en dødsvei. I den tiden veivesenet har ført statistikk er 13 mennesker omkommet på denne veistrekningen. Antall ulykker med personskader er så omfattende at man må gå nærmere inn i statistikken for å vurdere de.

Derfor er det respektløst av Sørensen å lett og elegant sette realitetene om denne veien til side. Alle ulykkene har berørt mange. Som bosatt på Verp gjennom 57 av de 70 årene jeg har levd kan jeg nevne noen av tragediene som har skjedd på denne veien. På 1970-tallet ble en ung jente fra bygda vår påkjørt og drept på Verpsletta. Foreldre og familie kom aldri over det. Da fikk vi i hvert fall gangvei her.

I januar 2001 var Trygve fra Bærum på vei hjem fra et kuropphold på Vikersund. Trygve var på feil sted til feil tid. Rett sør for «lomma» ved Skar fikk han en stor varebil i front. Omkom momentant. Føreren av varebilen hevdet det vanlige under straffesaken, han husket ingen ting og slapp straff. Noen som imidlertid husker, er Trygves familie, som jeg kjenner i dag.

I påsken for noen år siden omkom en motorsyklist ved Furua på det som gjerne omtales som Verpsletta. For to år siden ble en syklist på langtur meid ned i sommernatta ved det som heter Skarbergsaga. Omkom. Riksvei 35 på denne strekningen er en dødsvei.

Sørensen vil flikke på den nåværende riksveitraseen. Han bør foreta en befaring og konstatere realitetene før han går videre med den saken. Dette er den gamle bygdeveien og allerede rundt 1900 fulgte den mye av den nåværende traseen. Fra Grinna, altså nordre ende av den gamle Fjerdingstadveien og til Modum grense – Skillebekk, er det 27 – tjuesju – avkjøringer. Gjennom Fjerdingstadveien der det har skjedd en opprusting med bredere veibane og «rumlefelt», er det 10 avkjøringer og veirettigheter direkte ut på veien. Slike løsninger holder ikke mål i 2017.

Ny vei blir det, med eller sannsynligvis uten Sørensen. Øvre Eiker vil ikke gå under som en følge av det, like lite som bygda gikk under med den nye traseen av kongsbergveien fra Langebru. Hadeland har heller ikke gått under med ny trase og elegant løsning med kulvert øst for Gran. Jeg regner med at folk i tettstedet Gran er svært så fornøyde og fortsatt blomstrer potetene på jordene i de brede hadelandsbygdene. De går nok bra også på Øvre Eiker, Sørensen.

LES OGSÅ:

En ny vår for jernbane i Modum og Øvre Eiker 

By og land, mann mot mann