Dette er et svar til bystyrerepresentant i Drammen og stortingskandidat for MDG, Ståle Sørensen, som i Bygdeposten 18. januar angriper Senterpartiets miljø- og distriktspolitikk.

Årets stortingsvalg vil handle om hvem som er beste egna til å skape et jordnært grønt alternativ. Senterpartiet i Buskerud har arbeidet systematisk for å være dette i flere tiår. For oss er et grønt alternativ det eneste alternativet, og for oss betyr det at vi på alle politiske nivåer ønsker å påvirke til at det skal gjøres valg og innkjøp som skal redusere klimagassutslippene, og bidra til redusert global oppvarming.

Vi mener forbruksveksten må ned, og det forbruket som skjer må være med en tydelig grønn profil. Alt som i dag lages i olje, kan også lages av tre. Senterpartiet jobber målrettet mot bruk og kast-trendene som vi ser i samfunnet. Senterpartiet i Buskerud har over mange tiår vært opptatt av energisparing. Dette er vår linje også fremover. Kjernen i dette er det totale konsumet. Det materielle konsumet må reduseres både i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

De siste ti åra har debatten om klima blitt viktigere og viktigere. I dag er det bedre vitenskapelig bevist av klimaendringer er menneskeskapte enn at sigarettrøyking er helsefarlig. Derfor må det settes en stor innsats for å redusere klimagassutslippene. Kjernen er at vi må redusere omfanget av forbrenning av olje, gass og kull, fordi denne forbrenninga fører til store utslipp av skadelige klimagasser, hovedsakelig CO2. Og dette bidrar til økt global temperatur.

For Senterpartiet i Buskerud er det fossile, svarte karbonet problemet, og det fornybare, grønne karbonet løsningen. I klartekst betyr dette at vi skal slutte med kull, olje og gass, og vi skal satse på tømmer, sol, vann, og torsk. Praktisk betyr dette at det vi trenger av energi fremover, må komme mest mulig direkte og indirekte fra sola. Altså; vannkraft, vindkraft, solcellestrøm og jordvarme. Det vi trenger av karbon for å leve, altså karbon i hus, i klær, i mat og i biler, det må i mye større grad komme fra fornybart karbon. Altså; karbon fra fotosyntesen som gir liv i havet og fotosyntesen på lands som skaffer oss nyttige planter.

Buskerud Sp er levende opptatt av hvordan vi skal gjøre det mer lønnsomt å produsere og foredle fornybart karbon i Buskerud, slik at dette kan erstatte noe av dagens enorme forbruk av svart karbon. Det betyr i praksis at lønnsomhet i primærnæring og ny teknologisk foredling av primærnæringenes råstoffer er for oss avgjørende sentralt i det grønne skiftet.

Derfor er Buskerud Sp en spydspiss for ny moderne treforedlingsindustri i Buskerud, på Tofte og Follum. Derfor er vi en spydspiss for naturlig og trygg mat, produsert uten antibiotika. Derfor er vi en spydspiss for at vi trenger større jordbruksarealer og mer utmarksbeitebruk i Buskerud.

Dette går vi til valg på. Vi mener også at kostnadene på fossilt drivstoff må på et slikt nivå, at biobasert drivstoff blir det foretrukne økonomiske alternativet. Samtidig foreslår vi en differensiert veiprising som gjør at de som tar bilen der det finnes alternativer som buss, bane, trikk og tog skal betale en høy pris, mens folk i distriktene som har dårlig kollektivtilbud skal betale mindre.

Vi har en effektiv miljøpolitikk som vil fungere for alle. Som gir alle mulighet til å lykkes der de bor.