For å få til dette synes uryddige snarveier i saksbehandlingen å være veien å gå.

I kommunestyremøtet onsdag 22.06 vedtok posisjonen i Øvre Eiker å utsette vedtak i kommunereformsaken. Det ble sagt at ordfører Fjerdingstad hadde fått godkjenning både fra statsråd Sanner og fylkesmann Bjørnøy om en slik utsettelse.

Verken formannskapet eller kommunestyret i Øvre Eiker har hatt noen sak om å søke utsettelse til behandling. Hvor ordføreren mener å ha fått mandat til å be statsråden og fylkesmannen om utsettelse bør hun ha et godt svar på.

Undertegnede har begjært innsyn i saken både hos departementet, fylkesmannen og kommunen. Det viser seg at det ikke foreligger noen formell henvendelse fra Øvre Eikers ordfører, verken til statsråd Sanner eller til Fylkesmann Helen Bjørnøy. Det som foreligger er facebookmeldinger mellom statsråden og ordføreren, og en epost fra Fylkesmannen til ordfører. Chatting på facebook, udokumenterte telefonsamtaler og muligens noen tekstmeldinger, er etter mitt syn en svært uprofesjonell og uryddig kommunikasjonsform mellom sentrale offentlige organer.

LES OGSÅ: Kalte utsettelse for skammelig- ble klubbet ned av ordfører Fjerdingstad

Fylkesmannen er klageinstans i saker der en part mener at saksbehandlingen er uryddig eller lovstridig. Hvordan skal det oppfattes når Fylkesmannen selv ikke følger god forvaltningsskikk? At prosessen rundt godkjenning om en utsettelse for Øvre Eiker har vært svært uformell og derfor ikke mulig for offentligheten å få reelt innsyn i, er uheldig og lite tillitvekkende. Jeg hadde trodd at vår ordfører og vår fylkesmann var mer etterrettelige og profesjonelle enn det de viser i denne saken.

Jeg har merket meg at politikere i andre kommuner reagerer kraftig på hvordan Øvre Eiker kommune har fått godkjenning for en utsettelse. Noen sier at hadde det vært så enkelt som å sende en melding til statsråden og ta en telefon til fylkesmannen, hadde nok flere benyttet seg av den muligheten.

Fylkesmann Bjørnøy sier den 23.06 at det ikke er andre kommuner i Buskerud som har bedt om utsettelse. Da husker Bjørnøy svært dårlig; Ringerike og Hole søkte om utsettelse i mars 2016, men fikk avslag. Var det fordi de søkte på en formell og ryddig måte at de fikk avslag? De burde kanskje ha satset på den litt mer uryddige tilnærmingen til saken, så hadde svaret muligens blitt et annet.

Et sentralt spørsmål i denne saken er om en formell godkjenning faktisk er gitt. Fylkesmannen skriver følgende i en epost til ordfører Fjerdingstad, ca. 2 timer etter at posisjonen gjorde sitt vedtak om utsettelse av kommunereformsaken: «Viser til samtale med ordfører Ann Sire Fjerdingstad og bekrefter at jeg har åpnet for muligheten til å forlenge fristen for endelig vedtak angående kommunereformen i Øvre Eiker. Dette forutsetter at prosessen er godt i gang og at sannsynligheten for et positivt vedtak for sammenslåing er stor. Endelig vedtak bør fattes før jeg avgir min innstilling 1 okt. Helen Bjørnøy».

LES OGSÅ: Øvre Eiker har frist til 21. september

Det foreligger ingen dokumentasjon på hva slags informasjon ordfører har forelagt Fylkesmannen og hva som ligger til grunn for Bjørnøys avgjørelse. Innholdet i eposten tilsier imidlertid at ordfører Fjerdingstad har formidlet til Fylkesmannen at det er stor sannsynlighet for en kommunesammenslåing for Øvre Eiker. Hvordan ordføreren har kommet til denne slutningen kan man jo undre seg over, siden hele to innbyggerundersøkelser sier at det ikke er flertall blant innbyggerne om en sammenslåing.

Hva Øvre Eikers ordfører syn på kommunereformen er, kommer også tydelig frem i hennes Facebookmelding til statsråden: «Tid har vært et stort tema for motstanderne. Vårt K-møte begynner kl. 15 i dag, så det er viktig for oss å prøve å finne løsninger. Er det FM jeg kontakter, og som avgjør hvor lang tid vi kan få? Må vi uansett fatte et vedtak om sammenslåing i dag?»

Ja, da var den katta ute av sekken! Arbeiderpartiet mener det er på sin plass at bygdas innbyggere får vite hvor ordføreren deres står i saken. Hun har selv vært påfallende usynlig siden kommunestyremøtet den 23.06.

Vi opplever denne saken som maktarroganse fra sentrale myndighetspersoner. Det er trist å se at innbyggerne i Øvre Eiker blir utsatt for dette. Kun for at statsråd Sanner, med god hjelp fra Fylkesmann Bjørnøy og ordfører Fjerdingstad, skal få gjennomført en tvangssammenslåing i statsrådens fiaskoprosjekt.

LES OGSÅ: Nedre Eiker kan bli skviset av Øvre Eiker