Hva vil egentlig opposisjonen – Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i Sigdal – utover å fjerne eiendomsskatten på hytter og hus i løpet av valgperioden? Venstre vi fjerne eiendomsskatten allerede i 2018. Der betyr 15,5 millioner kroner mindre i inntekter til kommunen. Omregnet til stillinger betyr det mellom 20 og 30 færre stillinger. De sier ingen ting om hvor det skal kuttes.

Opposisjonen foreslo også en reduksjon i driftsbudsjettet på 3,3 millioner kroner i 2017. Venstre plusset på reduksjonen til 6,8 millioner. De sier ingen ting om hva de vil redusere, men foreslo samtidig å øke bevilgning til Sigdalsheimen med 1,3 millioner kroner. De støttet også rådmannens forslag opp å opprette en ny lederstilling innen helse og sosial som vil koste rundt 1 million kroner.

Opposisjonen viser til konsulentselskapet Agenda Kaupang som kastet fram et tall på 11 millioner kroner som en mulig innsparing innen pleie og omsorga. Det var da de solgte seg inn som konsulent til kommunen. Konklusjonen deres etter gjennomgangen, er at pleie og omsorg i Sigdal får mye ut av ressursene og har kostnader som ligger godt under landsgjennomsnittet i forhold til behovet innenfor sektoren. Resultatet av budsjettbehandlingen for 2017 er at vi øker budsjettet ikke ubetydelig innen helse og sosial. Det er det politisk enighet om. Flere gjennomganger med Agenda Kaupang kan bli dyrt for kommunen!

Venstre og opposisjonens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for de neste 4 årene henger ikke på greip. I motsetning til opposisjonen fremmet Arbeiderpartiet 9 konkrete forslag til innsparing i planperioden, hvorav 7 ble vedtatt. Sjøl om Venstre ville bruke 6,8 millioner kroner og resten av opposisjonen 3,3 millioner mindre i 2017, stemte de ikke for to av våre forslag. De støttet ikke vårt forslag om å kutte støtten til besøkssenter i Lauvlia og til ekstra vedlikehold ved Folkemusikksentret. Arbeiderpartiets begrunnelse for å kutte disse forslagene, er at kommunen allerede gir et årlig driftstilskudd på 805.000 kroner til kunstnerhjemmene og Folkemusikksenteret/Museet. Driftsavtalen som eierstiftelsene har med Buskerudmuseet forutsetter at de skal dekke vedlikehold.

Sigdal har gjennom mange år hatt en ikke ubetydelig netto innflytting. Det har kompensert for at det blir født færre enn det dør. Det gjør at elevtallet i skolen er langt høyere enn det fødselstallet tilsier. Uten netto innflytting vil det vært 80 færre elever i skolen. Det kan nå se ut til at innflyttingen har bremset noe opp med unntak av det siste året hvor det har kommet 30 flyktninger til Sigdal, noe som har ført til flere barn både i barnehagene og i skolene.

Utfordringen til Sigdal er at det bygges for få boliger. For å stimulere til at flere unge bygger bolig har Arbeiderpartiet ved budsjettbehandlingen de to siste årene foreslått at det gis et tilskudd på 50.000 kroner til unge under 40 år som bygger hus. Dette kunne vært en enkelt og ubyråkratisk ordning. Dessverre har dette blitt stemt ned av de andre partiene i Sigdal.

Budsjettbehandlingen i Sigdal for 2017 viser at kommunen de siste årene har levd på forskudd. Hele eiendomsskatten går med til å opprettholde driften på dagens nivå, med litt styrking av Sigdalsheimen. Vi fortsetter vi å leve på forskudd, blant annet ved at vi finansierer vedlikehold av veier med å låne penger. I tillegg er avdragstiden økt til 40 år for en del av kommunens lån. Hadde kommune opprettholdt 20 års avdragstid, ville budsjettet vist et underskudd på 3,7 millioner kroner. Det vil si at det det er våre barnebarn og oldebarn som må betale deler av dagens investeringer.

LES OGSÅ:

Hytteeier forlanger å få skatt tilbake 

Mener skattetakst er tombola 

Tyri frykter skattetyning 

Vil innføre eiendomsskatt

Ett fjell - to kommuner