Skal det åpnes for økt boligbygging på østsida av Modum, fra slalombakken til via Heggen til Sponevika?

Høyre har ment dette i årevis, og nå ser det ut til at Arbeiderpartiet kan adoptere Høyres politikk. I hvert fall hvis partiet følger ordførerens råd når kommuneplanens arealdel etterhvert skal behandles i partiets organer.

Begrunnelsen er at «Ungdommen mener det», og det refereres til Næringsrådets ungdomsgruppe. Som er helt tilfeldig sammensatt, og som ikke representerer  andre enn seg selv. Kanskje de politiske partiers ungdomsorganisasjoner er vel så representative?

 

Og så vil man tiltrekke seg rikinger, med den begrunnelse at de vil være særlig verdifulle skatteytere.  Drivkraften er ifølge Versland et ønske styrke kommunens økonomi ved å bedre skatteinngangen. Skal dette målet nås snakker vi ikke om noen enkeltenheter, men mer konsentrert utbygging på minst 50 - kanskje opp mot 100enheter? Dersom økt skatteinngang er hovedmålsettingen må disse tomtene reserveres utenbygdsboende, de som flytter inn til kommunen.  Vi som bor i Modum er jo allerede bidragsytere til kommunens økonomi.

Er dette virkelig helt uproblematisk? Jeg tviler.

En større utbygging i det angitte området vil være i strid med prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging ved å legge til rette for bilbasert boligbygging. All transport vil her være basert på bil, til handel, til skole, til kulturopplevelser. Forslaget ikke i samsvar med kommunens klimapolitikk der utbygging fortrinnsvis skal skje i nærheten av kollektivknutepunkter. Og vi ønsker at en større del av persontransporten skal skje til fots og ved sykkel.

 

Hva med dyrket mark? Området på østsida er et levende kulturlandskap med veldrevne gårder. Jeg forutsetter at det ikke anlegges boligfelt på dyrket eller dyrkbar mark. Området er videre i forslag til planbestemmelser definert som hensynssone for å bevare kulturlandskapets særpreg. Og hvor det skal føres en restriktiv holdning til dispensasjoner fra planbestemmelser eller planformål. Området er et LNF-område (satt av til landbruk, natur og friluftsliv). Etablering av boligfelt, eller en forsert boligbygging vil være klart i motstrid til denne bestemmelsen.

Hvordan står det så til med teknisk infrastruktur? Ordføreren gir nærmest klarsignal og sier at vann og kloakk er på plass. Dette temmer bare delvis. Det går en hovedvannledning gjennom området. Og det går en kloakkledning i Bergsjø, med en forgreining til Sponevika. Ut over det finnes ingenting. Det vil bli et spørsmål om kommunen eller utbyggere skal bekoste videre utbygging av infrastruktur for vann og kloakk. Dersom kommunen påtar seg kostbar utbygging av vann og kloakk, vil dette inngå i selvkostregnskapet. Dette vil igjen føre til økte kommunale avgifter for alle moinger. Men man skal jo tiltrekke seg rikinger, så de har vel råd til å bla opp  de nødvendige millioner...

Les også

Vi jubler for tomteslipp ved Øståsen

 

Gang- og sykkelveier må bygges før utbygging. Og gatebelysning må på plass. Politikerne har tidligere i prosessen satt foten ned for foreslåtte utbyggingsprosjekter nettopp fordi det ikke finnes  gang- og sykkelveier til sentra.  Dersom dette prosjektet skal ha prioritet, vil det skyve til side andre, høyt prioriterte prosjekter, for eks. gangveg i Sand langs Jarenveien. Dette vil også belaste kommunens lommebok i betydelig grad. Jeg tviler på om det er økonomi til dette.

For å summere opp: Dette forslaget må avvises fordi det ikke er ønskelig med bilbasert boligutbygging, det vil virke negativt på et verdifullt kulturlandskap, det vil true dyrket og dyrkbar mark, og vital infrastruktur er ikke på plass.